Dịch vụ Khách hàng

 

Điện thoại: 1(800) 288-5555 hoặc 1(415) 547-7800
Fax: 1(415) 547-7825
Contact Customer Service Form
TDD/TTY Customer Service 1(888) 883-7347
24/7 Nurse Advice Line: 1(877) 977-3397
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều
Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều