Số liên lạc của Nhà cung cấp dịch vụ

 

Mối quan hệ của Nhà cung cấp dịch vụs

Điện thoại: 1(415) 547-7818 ext 7084
Fax: 1(415) 615-6450
email: Provider Relations

Xác nhận Sự hội đủ điều kiện

Trang web Nhà cung cấp dịch vụ An ninh: Xác nhận Sự hội đủ điều kiện và PCP cho ngày thực hiện dịch vụ
Hệ thống Trả lời bằng Giọng nói Tương tác: 1(415) 547-7810
Điện thoại: 1(800) 288-5555 or 1(415) 547-7800
Fax: 1(415) 547-7825
email: Customer Service


Sự cho phép

Điện thoại: 1(415) 547-7818 ext 7080
Inpatient Phone for UCSF, DPH, SFCC, & ZSFG only: 1(415) 615-4525 )
Outpatient Fax Line: UCSF, DPH, Consortium Clinics & ZSFG Medical Groups Only 1(415) 357-1292
Inpatient Fax Line: UCSF, DPH, Consortium Clinics & ZSFG Medical Groups Only 1(415) 547-7822
All Other Medical Groups: Please click here
email: Authorizations


Yêu cầu

Điện thoại: 1(415) 547-7818 ext 7115
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu 9:00 sáng – 12:00 trưa và 1:00 chiều – 5:00 chiều
Fax: 1(415) 547-7827
email: Claims Info
Địa chỉ: Claims Department, P.O. Box 194247 San Francisco, CA 94119-4247


Cải thiện Sức khỏe và Chất lượng Y tế

Điện thoại: 1(415) 547-7800
Fax: 1(415) 615-4318
email: healthimprovement@sfhp.org


Vươn tới Hội viên

Điện thoại: 1(415) 615-4254
email: healthimprovement@sfhp.org

Giáo dục Sức khỏe và Dịch vụ Ngôn ngữ Văn hóa

Điện thoại: 1(415) 615-5149
email: healtheducation@sfhp.org


Tiệm thuốc tây

Để Nộp đơn Xin phép Trước Fax đơn đã điền đến PerformRx 1(855) 811-9330
Để Liên lạc với PerformRx qua điện thoại: 1(888) 989-0091
Đường dây Tiệm thuốc tây SFHP: 1(415) 547-7818 số máy nhánh 7085
email: pharmacy@sfhp.org (providers and pharmacies only)

Hợp đồng

Điện thoại: 1(415) 547-7818 số máy nhánh 7084
email: Provider Relations