Healthy Kids HMO Logo

Healthy Kids HMO là một chương trình bảo hiểm sức khỏe độc quyền của San Francisco Health Plan dành cho cư dân San Francisco đủ điều kiện đến 18 tuổi.

Là hội viên Healthy Kids HMO, quý vị được tiếp cận những dịch vụ y tế sau:

  • Các Buổi khám Bác sĩ
  • Chăm sóc Nha khoa
  • Chăm sóc Thị lực
  • Chăm sóc tại Bệnh viện & Phòng Cấp cứu
  • Thuốc Kê toa
  • Dịch vụ OB/GYN và Chăm sóc Thai sản
  • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
  • và hơn thế nữa!

Nếu quý vị có thắc mắc về những phúc lợi của hội viên Healthy Kids HMO, hãy liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.