Healthy Workers HMO Logo

Healthy Workers HMO là một chương trình bảo hiểm sức khỏe do San Francisco Health Plan quản lý.

Là hội viên Healthy Workers HMO, quý vị được tiếp cận dịch vụ y tế qua Mạng lưới Sức khỏe Cộng đồng. Dịch vụ y tế bao gồm:

  • Các Buổi khám Bác sĩ
  • Chăm sóc Thị lực
  • Chăm sóc tại Bệnh viện & Phòng Cấp cứu
  • Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần
  • và hơn thế nữa!

Nếu quý vị có thắc mắc khác về những phúc lợi của hội viên Healthy Workers HMO, hãy gửi email cho Dịch vụ Khách hàng của San Francisco Health Plan hoặc gọi chúng tôi theo số 1(800) 288-5555, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Nhân viên của Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS)

Nếu quý vị có thắc mắc về sự hội đủ điều kiện Healthy Workers HMO của mình và là nhân viên Cơ quan Chính phủ IHSS, hãy gọi cho Cơ quan Chính phủ IHSS theo số 1(415) 243-4477.

Homebridge nên gọi 1(415) 255-2079 hoặc 1(800) 283-7000.

Nhân viên tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco: Nếu quý vị có thắc mắc về sự hội đủ điều kiện Healthy Workers HMO của mình, hãy gọi Sở Dịch vụ Nhân sinh theo số 1(415) 557-4942.