Your Health Matters là thư thông báo hàng quý cho hội viên San Francisco Health Plan. Trong đó, chúng tôi cung cấp thông tin về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, làm thế nào để tận dụng tối đa phúc lợi hội viên, chỉ dẫn và gợi ý sống lành mạnh và hơn thế nữa.

Quý vị có thể truy cập số hiện tại và số cũ trực tuyến bằng cách chọn từ danh mục lưu trữ dưới đây của chúng tôi.

Nếu quý vị có những ý tưởng hoặc đề nghị cho các bài sắp tới trong Your Health Matters, hãy gửi cho bộ phận Quan hệ Tiếp thị & Phương tiện Truyền thông hoặc gọi 1(415) 615-4272.

Lưu trữ:
2017 (Mùa đôngmùa xuân : mùa hè : Mùa thu)
2016 (Mùa đông : mùa xuân : mùa hè : Mùa thu)
2015 (Mùa đông : mùa xuân : mùa hè : Mùa thu)
2014 (Mùa xuân : Mùa hè : Mùa thu)
2013 (Mùa hè)
2012 (Mùa hè  : Mùa xuân)