Ngày có Hiệu lực: Ngày 31 tháng 10 năm 2013

Sau đây là những điều khoản và điều kiện (“Điều khoản và Điều kiện”) của thỏa thuận pháp lý giữa quý vị và San Francisco Health Plan, liên quan đến việc sử dụng trang web San Francisco Health Plan tại www.sfhp.org (“Trang web”). Vì các mục đích của Điều khoản và Điều kiện, các thuật ngữ “chúng tôi” và “của chúng tôi” là đề cập đến San Francisco Health Plan và các chi nhánh của SFHP.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, QUÝ VỊ CHO THẤY RẰNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

  1. Quyền riêng tư

Tất cả các thông tin được thu thập từ quý vị liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang web này được điều chỉnh bởi những điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư, được tích hợp vào Điều khoản và Điều kiện theo tham chiếu này. Nhấp vào đây để đọc Chính sách Quyền riêng tư có thể áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện.

  1. Quy định cấm Chung

Quý vị đồng ý không làm bất cứ điều gì sau đây trong khi sử dụng Trang web hoặc nội dung được đăng trên Trang web này:

(a) Gửi tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, nhục mạ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ hoặc tài liệu có thể tạo ra hoặc khuyến khích những hành động có thể được coi là phạm tội hoặc tăng trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật;

(b) Gửi email khi không được yêu cầu, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, quảng bá hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc các chuỗi thư;

(c) Cố gắng tắt hoặc can thiệp vào các chức năng thích hợp của Trang web hoặc hệ thống máy vi tính của chúng tôi;

(d) Tải lên các tập tin chứa vi rút, vi rút Trojan Horse (ngựa Troia), sâu, bom hẹn giờ, tập tin hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể phá hoại hoạt động của Trang web hoặc hệ thống máy vi tính của chúng tôi;

(e) Có hành động áp đặt hoặc có thể áp đặt chúng tôi phải tải một lượng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên thống máy vi tính của chúng tôi;

(f) Có hành động né tránh những biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để phòng ngừa hoặc hạn chế truy cập Trang web;

(g) Bắt chước hoặc diễn giải sai mối quan hệ của quý vị với bất kỳ người hoặc cơ quan nào; hoặc

(h) Sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào vi phạm luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

  1. Không Tư vấn Y tế hoặc Pháp lý

Thông tin trên Trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung.

Không có điều gì được hàm chứa, biểu hiện hoặc ám chỉ trên Trang web là nhằm mục đích hay sẽ được hiểu là tư vấn y tế. Những thắc mắc cá nhân về những vấn đề y tế nên được đề cập với chuyên viên chăm sóc sức khỏe thích hợp. Quý vị không nên bỏ qua tư vấn y tế hoặc trì hoãn tìm tư vấn y tế vì điều quý vị đọc được trên Trang web.

Không có điều gì được hàm chứa, biểu hiện hoặc ám chỉ trên Trang web là nhằm mục đích hay sẽ được hiểu là tư vấn, hướng dẫn hoặc diễn giải pháp lý. Mối quan hệ luật sư – khách hàng không được thiết lập giữa San Francisco Health Plan và quý vị bằng việc quý vị sử dụng Trang web này. Nếu có thắc mắc về luật, đạo luật, quy định hoặc yêu cầu rõ ràng hoặc hiểu ngầm được tham chiếu trên Trang web, quý vị nên liên lạc với nhà tư vấn pháp lý riêng của quý vị.

  1. Sở hữu Trí tuệ

“San Francisco Health Plan”, “SFHP” và những thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của Sở Y tế Công cộng San Francisco. Trang web và mọi nội dung có sẵn trên Trang web thuộc sở hữu và có bản quyền bởi hoặc được cấp phép cho Sở Y tế Công cộng San Francisco hoặc các bên khác với tất cả các quyền được bảo lưu trừ khi có quy định khác. Từ việc tải xuống bất kỳ nội dung nào từ Trang web, quý vị không có quyền hoặc không có lợi tức sở hữu khác liên quan đến nội dung đó. San Francisco Health Plan cấp cho quý vị quyền không độc quyền, có hạn chế, có thể thu hồi được và không thể chuyển nhượng để truy cập, xem và lưu bản sao các trang của Trang web chỉ cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại. Trừ khi có quy định khác, quý vị không thể sửa đổi, sao chép, biên dịch, công bố, phát sóng, truyền, phân phối, thực hiện, trưng bày, bán, tạo những công trình dẫn xuất từ, cấp phép hoặc nhượng quyền, chỉ định hoặc chuyển giao giấy phép hoặc bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Trừ khi được ủy quyền cụ thể bằng văn bản của San Francisco Health Plan hoặc Sở Y tế Công cộng San Francisco, nghiêm cấm mọi việc sử dụng thương mại Trang web hoặc tài liệu trên Trang web.

  1. Phản hồi

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận phản hồi và đề nghị của quý vị về cách cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và Trang web. Bằng cách gửi những đề nghị, thông tin, ý tưởng, tài liệu hoặc những nội dung khác (gọi chung là “Phản hồi”) đến chúng tôi, quý vị tự động cấp cho San Francisco Health Plan và các chi nhánh và những người kế nhiệm của SFHP và chỉ định quyền không có tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền và cho phép sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chỉnh sửa, công bố, biên dịch, tạo những công trình dẫn xuất từ, phân phối, tái phân phối, chuyển giao, thực hiện và trưng bày toàn bộ hoặc một phần Phản hồi này cho toàn thế giới và/hoặc tích hợp vào những công trình khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào hiện nay đã biết hoặc được phát triển sau này với đầy đủ quyền hạn có thể tồn tại trong Phản hồi đó. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật và đề nghị nào nằm trong bất kỳ sự trao đổi thông tin nào quý vị gửi đến Trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc tạo và tiếp thị các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin đó.

  1. Những nhà cung cấp dịch vụ San Francisco Health Plan

Chúng tôi đã nỗ lực hợp lý để xác thực rằng các danh sách và bản đồ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của chúng tôi trong mạng lưới San Francisco Health Plan (“Bản đồ Mạng lưới”) được hiển thị trên Trang web là bản cập nhật và chính xác. Chúng tôi không có trách nhiệm cho sự mất mát, thiệt hại hoặc chi phí không được bao trả do sử dụng Bản đồ Mạng lưới hiển thị trên Trang web. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để xác minh một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên Bản đồ Mạng lưới tiếp tục nằm trong Mạng lưới San Francisco Health Plan.

  1. Từ chối Bảo hành

THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”. MỌI SỰ BẢO HÀNH RÕ RÀNG, ÁM CHỈ VÀ THEO LUẬT ĐỊNH KỂ CẢ KHÔNG HẠN CHẾ, BẢO ĐẢM KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM, ĐƯỢC MIỄN TRÁCH NHIỆM RÕ RÀNG THEO MỨC ĐỘ ĐẦY ĐỦ NHẤT MÀ PHÁP LUẬT CHO PHÉP. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM CHO QUÝ VỊ VỀ MỨC ĐỘ HOẶC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM VỀ AN NINH, ĐỘ TIN CẬY VÀ HIỆU SUẤT CỦA TRANG WEB VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN TRONG TRANG WEB NÀY. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG HẬU QUẢ TAI HẠI TỪ VIỆC TẢI XUỐNG HOẶC TRUY CẬP BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU NÀO QUA TRANG WEB, KỂ CẢ KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ THIỆT HẠI GÂY BỞI VI RÚT HOẶC NHỮNG TÍNH CHẤT TÀN PHÁ TƯƠNG TỰ. QUÝ VỊ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA QUÝ VỊ HOẶC NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI.

  1. Giới hạn Nghĩa vụ pháp lý

THEO MỨC ĐỘ CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA PHÁP LUẬT, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO (KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI, SỰ MẤT LỢI NHUẬN HOẶC MẤT DỮ LIỆU ĐẶC BIỆT, TÌNH CỜ HOẶC HẬU QUẢ, BẤT KỂ KHẢ NĂNG THẤY TRƯỚC CỦA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ) DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRANG WEB. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG BẤT KỂ CÁC THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC.

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO NHỮNG HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG BÊN NGOÀI HOẶC NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN HOẶC CHO HIỆU SUẤT (HOẶC KHÔNG HIỆU SUẤT) TRONG MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀI HOẶC CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT GIỮA TRANG WEB NÀY VỚI NHỮNG MẠNG LƯỚI KHÁC VÀ/HOẶC CÁC TRANG WEB ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH BỞI CÁC BÊN THỨ BA.

  1. Các liên kết Đến/Từ các Trang web Bên Thứ ba

Trang web này có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc được kiểm soát bởi San Francisco Health Plan hoặc Sở Y tế Công cộng San Francisco (“Trang web Bên Thứ ba”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các Trang web Bên Thứ ba, chất lượng hoặc tính chính xác của thông tin được trình bày trên Trang web Bên Thứ ba hoặc vi rút hay các yếu tố phá hoại khác gặp trong khi liên kết với Trang web Bên Thứ ba. Ngoài ra, việc cung cấp liên kết với Trang web Bên Thứ ba không nên được diễn giải là chúng tôi chấp thuận hoặc công nhận những tổ chức tài trợ các trang web đó hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tài liệu nào trên Trang web Bên Thứ ba có thể có những liên kết với Trang web. Chúng tôi có quyền tắt bất kỳ liên kết nào không được phép đến Trang web này hoặc việc tạo khung nội dung từ Trang web Bên Thứ ba.

  1. Điều tra

Chúng tôi có quyền điều tra những trường hợp bị nghi ngờ vi phạm Điều khoản và Điều kiện. Nếu thấy có những trường hợp có thể là vi phạm, chúng tôi có thể tiến hành điều tra, bao gồm việc thu thập thông tin từ quý vị hoặc bất kỳ người dùng nào liên quan và bên khiếu nại, nếu có và kiểm tra những tài liệu khác. Chúng tôi có thể tạm treo những điều khoản dịch vụ hoặc có thể xóa vĩnh viễn tài liệu liên quan khỏi máy chủ của chúng tôi, cảnh cáo quý vị hoặc đình chỉ hay kết thúc quyền tiếp cận của quý vị với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định hành động nào sẽ được thực thi để đáp lại sự vi phạm theo từng trường hợp và theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp lý trong việc điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật.

  1. Bồi thường

Quý vị đồng ý bồi thường cho chúng tôi vì những hành động và thiếu sót của quý vị. Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho chúng tôi và những viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, đại lý và đại diện từ bất kỳ và tất cả những yêu cầu, mất mát, nghĩa vụ pháp lý, thiệt hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (kể cả chi phí và phí luật sư hợp lý) từ việc truy cập hoặc sử dụng Trang web của quý vị, sự vi phạm của quý vị với Điều khoản và Điều kiện, sự vi phạm của quý vị về sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người hoặc cơ quan nào.

  1. Luật Chi phối

Điều khoản và Điều kiện sẽ được hiểu theo và chi phối bởi luật của Hoa Kỳ, Tiểu bang California và Thành phố và Hạt San Francisco, không tham chiếu luật của họ về những mâu thuẫn của luật pháp. Quý vị đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc truy tố nào liên quan đến Trang web này phải được mang ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền phán xét tại San Francisco, California và qua đó quý vị đồng ý rõ ràng và không thu hồi với sự phán xét và địa điểm của các tòa án đó.

  1. Không Miễn trừ; Độ nghiêm trọng

Sự miễn trừ bất cứ vi phạm nào về bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện sẽ không được coi là miễn trừ sự lặp lại những vi phạm đó hoặc theo cách ảnh hưởng đến các điều khoản hoặc điều kiện khác. Trong trường hợp bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị rút lại không bắt buộc, nó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng thi hành của những nội dung còn lại và sẽ được thay thế bằng nội dung có thể thi hành gần nhất với mục đích của nội dung không thể thi hành.

  1. Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của mình, sửa đổi Điều khoản và Điều kiện, bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Nếu sửa đổi Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ đăng những sửa đổi đó lên Trang web. Quý vị có trách nhiệm kiểm tra định kỳ về những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện đối với Điều khoản và Điều kiện. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện, quý vị cho thấy rằng quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi. Nếu quý vị không chấp nhận Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi, thì quý vị chỉ cần không sử dụng Trang web này.

  1. Thắc mắc; Nhận xét

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào về Trang web hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng thư:

San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Hoặc email.