Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS)

  • DPH cấp tiền cho Sở Dịch vụ Nhân sinh địa phương
  • Sở Dịch vụ Nhân sinh cấp tiền cho tiểu bang
  • Tiểu bang xin một khoảng tiền tương đương từ chính phủ liên bang khoảng 50%
  • Rồi tiểu bang gửi trả tất cả tiền cho Sở Dịch vụ Nhân sinh
  • DHS gửi tiền đó cho IHSS
  • IHSS gửi tiền đó cho San Francisco Health Plan
  • San Francisco Health Plan gửi phần lớn số tiền đó cho DPH