San Francisco Health Plan Thực hiện Chăm sóc Sức khỏe Toàn diện theo Giá Phù hợp

 

Là hội viên San Francisco Health Plan, quý vị yên tâm rằng gia đình mình sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi mang đến 3 chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe độc đáo cung cấp sự chăm sóc y tế, nha khoa và thị lực đầy đủ với chi phí rất thấp.

  Medi-Cal Logo

HK HMO Logo

HW HMO Logo

Sự hội đủ điều kiện cho các chương trình của chúng tôi phụ thuộc vào thu nhập hàng năm, số người trong gia đình và trong một số trường hợp là tuổi của người nộp đơn. Hãy chọn một chương trình trong menu trên để biết thêm thông tin về phúc lợi, dịch vụ, sự hội đủ điều kiện và hơn thế nữa. Nếu quý vị có thắc mắc về các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, hãy gửi email cho Nhóm Đăn ký của chúng tôi hoặc gọi chúng tôi theo số 1(888) 558-5858, Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều.

Nhân viên Quản lý Sử dụng và nhà tư vấn y khoa độc lập của chúng tôi là người thực hiện dịch vụ xét duyệt việc sử dụng sẽ không được trả tiền hoặc các khoản khuyến khích dựa trên các quyết định xét duyệt bảo hiểm của họ. Chúng tôi không thưởng đặc biệt hoặc chứng minh các khoản khuyến khích tài chính cho những cá nhân thực hiện dịch vụ xét duyệt việc sử dụng đối với việc từ chối bảo hiểm. Không có các khoản khuyến khích tài chính để thúc đẩy các quyết định về xét duyệt việc sử dụng từ việc sử dụng.