Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe Hoạt động Như thế nào

 

Our Network DiagramSan Francisco Health Plan là một chương trình chăm sóc sức khỏe có quản lý cung cấp bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực qua các chương trình của mình. Các phúc lợi và yêu cầu về sự hội đủ điều kiện cho các chương trình của chúng tôi khác nhau tùy thuộc vào chương trình nào mà quý vị hoặc gia đình quý vị đủ tiêu chuẩn tham gia.

Trong chăm sóc sức khỏe có quản lý, bác sĩ (đôi khi gọi là Bác sĩ Chăm sóc Chính hay PCP), y viện, bệnh viện và bác sĩ chuyên khoa cùng phối hợp để chăm sóc sức khỏe cho quý vị và gia đình quý vị.

Bác sĩ của quý vị sẽ đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản với vai trò thành viên của nhóm y khoa. Nhóm y khoa bao gồm các bác sĩ chuyên khoa và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác. Bệnh viện cũng liên quan đến nhóm y khoa.

Bác sĩ và nhóm y khoa của quý vị quản lý sự chăm sóc cho tất cả nhu cầu y tế của quý vị. Điều này bao gồm sự cho phép đi khám ở bác sĩ chuyên khoa hoặc nhận các dịch vụ y tế như xét nghiệm, X-quang và chăm sóc tại bệnh viện.