Healthy Workers HMO Logo

 

Healthy Workers HMO là một chương trình bảo hiểm sức khỏe do San Francisco Health Plan quản lý. Chương trình này được cung cấp cho những nhà cung cấp Dịch vụ Hỗ trợ Tại Nhà (IHSS) Cơ quan Chính phủ IHSS hoặc Homebridge hoặc nhân viên được miễn tạm thời của Thành phố và Hạt San Francisco.

Hội viên Healthy Workers HMO được tiếp cận các dịch vụ y tế qua Sở Y tế Công cộng San Francisco (DPH).

Nếu là một nhân viên IHSS hoặc nhân viên tạm thời, được miễn vì là nhân viên làm việc theo yêu cầu của Thành phố và Hạt San Francisco, thì quý vị có thể đủ tiêu chuẩn cho Healthy Workers HMO.