Advanced na Pangunahing Pangangalaga

Advanced Primary Care Program (APC) Mga Serbisyo ng Pangunahing Pangangalaga sa Tahanan

Ang programa ng San Francisco Health Plans na APC ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pangunahing pangangalaga sa tahanan sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa MedZed para sa mga kwalipikadong miyembro ng Medi-Cal na nasa hustong gulang.

Susukatin ng pangkat sa pangangalaga ng MedZed ang iyong mga pangangailangan upang pinakamahusay na masuportahan ang iyong pangangalagang pangkalusugan at mga pangangailangang panlipunan.

Kabilang sa Mga Serbisyo ang:

  • Pagsusuri ng gamot at mga refill
  • Mga referral, awtorisasyon, suporta sa transportasyon at pagiging kwalipikado
  • Video meeting upang ikonekta ka sa aming provider
  • Nag-aalok ang MedZed ng mga pagtawag sa tahanan at 24/7 na hotline ng provider

Mga Benepisyo ng Programa:

  • Libre, sinasaklaw ng Medi-Cal
  • Pupuntahan ka namin, saan ka man naroroon (sa tahanan, sa komunidad)

Upang malaman kung kwalipikado ka o upang gumawa ng referral para sa programa ng Advanced na Pangunahing Pangangalaga, tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800.