Mga Insentibo ng Miyembro

Nauunawaan ng SFHP na maaaring nakakaranas ka ng mga pagsubok dahil sa pandemyang COVID-19. Kung kailangan mo ng suporta sa paghahanap ng libreng pagkain, matutuluyan, medikal na tulong, at tulong sa mga problema sa kapitbahayan sa San Francisco, mangyaring bisitahin ang freeprintshop.org para sa impomasyon sa English at Spanish.

 

Mga Insentibong Magagamit ng mga Miyembro

Incentive Card ng Miyembro

Para sa Medi-Cal 0 hanggang 15 buwang gulang.

Mga batang nakakatanggap ng 5 pagpapatingin ng batang walang sakit sa unang 15 buwan ng buhay.

Nakakatanggap ang mga miyembro ng impormasyon sa koreo nang isang beses bawat taon.
 

Incentive card ng miyembro

Para sa mga buntis na miyembro ng Medi-Cal.

Mga buntis na miyembrong nakakatanggap ng checkup habang nagbubuntis sa loob ng kinakailangang time frame (42 araw para sa mga bagong miyembro at unang trimester para sa mga kasalukuyang miyembro).

Maaaring tumawag ang mga miyembro sa SFHP upang humingi ng form ng pagsusumite.

 

Incentive card ng miyembro

Para sa mga miyembro ng Medi-Cal na nanganak.

Mga miyembro na nakakatanggap ng pagpapatingin sa kalusugan pagkatapos manganak sa pagitan ng tatlo at walong linggo pagkatapos ng panganganak.

Maaaring tumawag ang mga miyembro sa SFHP upang humingi ng form ng pagsusumite.

 

Magwawakas ang Programa ng Insentibo sa Pagbabakuna ng Bata sa Hunyo 30, 2020. Kung natanggap mo ang form na ito sa koreo, mangyaring ibalik ito sa SFHP sa pamamagitan ng koreo o maaari mo itong ipa-fax sa amin sa iyong provider. Ipoproseso ng SFHP ang iyong nasagutang form para sa programang ito gaya ng dati.

Mangyaring patuloy na sundin ang mga rekomendasyon ng iyong provider tungkol sa mga pagbabakuna. Upang matuto pa, mangyaring pumunta sa https://www.sfhp.org/immunizations.

Pansamantalang inihinto ang Programa ng Insentibo para sa May Mga Hindi Gumagaling na Kundisyon hanggang sa maglabas ng ibang paunawa. Kung natanggap mo ang form na ito sa koreo noong Tagsibol ng 2021, mangyaring ibalik ito sa SFHP sa pamamagitan ng koreo o maaari mong hilingin sa iyong provider na i-fax ito sa amin. Ipoproseso ng SFHP ang nakumpleto mong form ng insentibo para sa programang ito gaya ng dati.

  • Ipoproseso namin ang iyong form ng insentibo sa loob ng 30 araw mula nang magsumite.
  • Tumawag sa SFHP Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555 kung hindi ka nakatanggap ng sagot sa loob ng 5 linggo mula nang magsumite.
  • Maaaring i-fax ng mga provider ang iyong mga form ng insentibo nang direkta pabalik sa SFHP sa 1(415) 615-4547.
  • Tumawag sa SFHP Serbisyo sa Customer sa 1(800) 288-5555 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa ng insentibo.

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Pagpapahusay sa Kalusugan.