Mga Insentibo ng Miyembro

Sa San Francisco Health Plan, maaari kang makakuha ng mga gift card sa pamamagitan ng pagpunta sa iyong mga pagpapatingin para sa kalusugan. Tingnan sa ibaba para sa listahan ng mga pagpapatingin para sa kalusugan kung saan maaari kang makakuha ng gift card kung kwalipikado ka.

Mga Insentibong Magagamit ng mga Miyembro

Incentive Card ng Miyembro

Para sa Medi-Cal 0 hanggang 15 buwang gulang.

Mga batang nakakatanggap ng 6 pagpapatingin ng batang walang sakit sa unang 15 buwan ng buhay.

Nakakatanggap ang mga miyembro ng impormasyon sa koreo nang isang beses bawat taon.
 

Incentive Card ng Miyembro

Ang hindi gumagaling na kundisyon ay isang isyu sa kalusugan na nagtatagal nang 1 taon o higit pa. Nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na medikal na tulong at pwede kang limitahan nito sa paggawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad. Kadalasang nakokontrol ang mga hindi gumagaling na kundisyon. Pwede kang tulungan ng iyong pangkat sa pangangalaga na magkaroon ng malusog na buhay kahit mayroon kang hindi gumagaling na kudisyon sa kalusugan.

Para lang sa mga miyembrong may asthma, diabetes, o high blood pressure (hypertension).

Incentive Card ng Miyembro

Ang iyong gabay para sa pananatiling malusog sa anumang edad.

Hindi mo kailangang punan ang anumang form upang makuha ang gift card.
Hindi mo maaaring gamitin ang gift card para ipambili ng tabako, alak, o mga baril.

Awtomatikong ipapadala sa iyo ang gift card pagkalipas ng 5 linggo mula sa iyong (mga) pagpapatingin para sa kalusugan. Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong gift card pagkalipas ng 5 linggo, pakitawagan ang Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 o 1(800) 288-5555 (toll-free) o 1(415) 547-7830 (TTY). Lunes hanggang Biyernes 8:30am hanggang 5:30pm.