Miyembro ng Medi-Cal
Mga Benepisyo


Nagbibigay ang Medi-Cal ng medikal na saklaw, saklaw para sa ngipin, at saklaw para sa paningin

Paano Mag-apply

Buod ng Mga Benepisyo

Ang chart na ito sa ibaba ay makakatulong sa iyo na maunawaan kung anong mga serbisyo ang ibinibigay ng San Francisco Health Plan (SFHP). Isang buod lang ang chart na ito. Dapat mong tingnan ang Handbook ng Miyembro para sa detalyadong paglalarawan ng mga benepisyo at limitasyon sa saklaw. Ang mga limitasyon ang pinakamaraming sasaklawin ng SFHP sa mga tuntunin ng gastos at mga serbisyo. Para sa lahat ng saklaw na serbisyo, walang co-payment.

Mga Pagpapatingin sa Doktor – 600+ Provider ng Pangunahing Pangangalaga na pagpipilian
Mga Inireresetang Gamot – mahigit 100 parmasya sa buong San Francisco
Pagpaplano ng Pamilya
Pangangalaga sa Paningin (mag salamin sa mata at pagsusuri sa mata) – 50 provider ng serbisyo sa paningin
Mga Regular na Check-up, Bakuna at Immunization (mga shot)
Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-iisip
Pangangalaga sa Ospital at Emergency Room – pito sa pinakamahuhusay na ospital sa San Francisco
Mga Serbisyo ng OB/GYN at Pangangalaga sa Pagbubuntis
Pangangalagang May Espesyalisasyon – 3,000+ Espesyalista sa aming network

Tingnan kung kwalipikado ka o ang iyong anak para sa alinman sa aming mga benepisyo.

Magpatala para sa Buong Taon sa Medi-Cal

Magsimula.

Tumawag sa Serbisyo sa Customer sa

1(415) 777-9992

Lunes–Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm

Matutulungan ka ng aming Service Center na sagutan at isumite ang iyong aplikasyon sa Medi‑Cal.

Tinutukoy ng Human Services Agency kung sino ang kwalipikado para sa Medi‑Cal Program. 

Buod ng Mga Benepisyo

Mag-click sa ibaba upang makita ang mga benepisyo.

Mga Saklaw na Serbisyo: Mga pagpapatingin sa provider kabilang ang pangunahing pangangalaga, pangangalagang may espesyalisasyon, mga pang-inpatient at pang-outpatient na medikal na serbisyo at serbisyo sa operasyon.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Sa tanggapan ng isang doktor, surgery center, o iba pang itinalagang pasilidad. Chemotherapy, dialysis, at radiation.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, kuwarto at pagkain, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, intensive care unit, mga inireresetang gamot, laboratoryo, at radiology sa panahon ng pananatili ng inpatient.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga singilin sa medikal na kinakailangang pasilidad, pangkalahatang pangangalaga ng nurse, mga pantulong na serbisyo kabilang ang operating room, mga inireresetang gamot, laboratoryo, chemotherapy, at radiology.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Ibinibigay ang mga benepisyo sa pamamagitan ng California Children’s Services (CCS) para sa mga benepisyo na nauugnay sa mga kundisyong kwalipikado sa CCS.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga bakuna at immunization, pana-panahong pagsusuri sa kalusugan, well-child visit, pagsusuri sa STD, cytology na pagsusuri, pangangalaga bago ang panganganak.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

24 na oras na pangangalaga para sa mga serbisyong pang-emergency kabilang ang psychiatric na screening, pagsusuri at paggamot, pinsala, o kundisyon na nangangailangan ng agarang diagnosis sa loob at labas ng Plano.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Pang-emergency na transportasyon gaya ng ambulansya, kapag medikal na kinakailangan. Mga hindi pang-emergency na medikal na transportasyon gaya ng ambulansya, litter van, o wheelchair kapag hindi ka makapunta sa iyong medikal na appointment sa pamamagitan ng kotse, bus, tren, o taxi. Para sa mga miyembrong wala pang 21 taong gulang, sinasaklaw ang hindi pangmedikal na transportasyon gaya ng kotse, taxi, o bus upang makapunta sa isang medikal na appointment sa ilalim ng programang Maaga at Pana-panahong Screening, Diagnosis at Paggamot (EPSDT).

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-paymento co-payment

Branded: 30 araw na supply para sa karamihan ng mga gamot, 90 araw na supply para sa mga contraceptive at gamot na ginagamit upang gamutin ang mga hindi gumagaling na kundisyon gaya ng mga contraceptive, diabetes, depresyon, mataas na presyon ng dugo, hika, COPD, at higit pa; Generic: 90 araw na supply para sa karamihan ng mga gamot, 30 araw na supply para sa mga opiate na gamot sa pangingirot; hanggang 100 araw na supply para sa mga supply sa pag-test ng diabetic; mga contraceptive na gamot at device na aprubado ng FDA. Ibinibigay bilang medikal na benepisyo ang mga pang-inpatient na gamot at gamot na ibinibigay sa tanggapan ng isang provider.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Ang Carelon Behavioral Health ay nagbibigay ng psychotherapy, psychological na pagsusuri kapag klinikal na nakasaad upang masuri ang isang kundisyon sa kalusugan ng isip, mga pang-outpatient na serbisyo para sa mga layunin ng pagsubaybay sa drug therapy, at psychiatric na konsultasyon. Tumawag sa Carelon Behavioral Health nang toll-free sa 1(855) 371-8117 para sa tulong sa paghahanap ng provider. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1(800) 735-2929. Sinasaklaw ng SFHP ang pang-outpatient na laboratoryo, mga gamot, mga supply at suplemento na nauugnay sa mga serbisyo ng kalusugan ng isip.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medikal na kinakailangang kagamitan gaya ng mga saklay, wheelchair, walker, at home oxygen equipment na pinapahintulutan at inirereseta ng iyong SFHP provider.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Mga therapeutic radiological na serbisyo, ECG, EEG, mammography, iba pang diagnostic na pagsusuri sa laboratoryo at radiology, mga pagsusuri sa laboratoryo para sa pamamahala ng diabetes.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Kasama sa mga serbisyo ang dalawang pagsubok sa paghinto bawat taon. Hindi mo kailangang magpahinga sa pagitan ng mga pagsubok sa paghinto.

Makakatanggap ang mga kwalipikadong miyembro ng:

  • 4 na session ng indibidwal na pagpapayo, panggrupong pagpapayo, o pagpapayo sa telepono na hindi bababa sa 10 minuto ang haba ng bawat isa nang walang paunang awtorisasyon.
  • 90 araw na mga medikasyong aprubado ng FDA para sa paghinto sa tabako sa pormularyo ng SFHP. Maaaring kailanganin mo ng paunang awtorisasyon para sa ilang medikasyon sa paghinto sa tabako.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Kasama sa paggamot ang applied behavior analysis at iba pang serbisyong batay sa ebidensya. Ang mga ito ay mga serbisyong nasuri at napatunayang gumagana.

Ang Mga Serbisyo sa Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali ay dapat:

  • Medikal na kinakailangan; at
  • Inireseta ng isang lisensyadong doktor o lisensyadong psychologist; at
  • Aprubado ng Plano; at
  • Ibinibigay sa paraang sumusunod sa plano sa paggamot na aprubado ng Plano ng Miyembro.

Tumawag sa Carelon Behavioral Health nang toll-free sa 1(855) 371-8117 371-8117 para sa tulong sa paghahanap ng provider. Maaaring tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1(800) 735-2929.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-paymento co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Medically necessary skilled care (not custodial); nursing care, home visits, physical, occupational, and speech therapy.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Benefits are offered to members 18 years of age and older through American Specialty Health, Inc. (ASH Plans of California). To find a chiropractic provider through ASH Plans of California, visit ashlink.com/ash/sfhp, or call 1-800-678-9133 or 1-877-710-2746 TDD/TTY. Treatment of back and neck pain only.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Vision benefits for children under the age of 21 years include eye exams from an Optometrist once every 24 months. Frames and lenses are covered. Vision benefits for adults age 21 years and older include eye exams from an Optometrist once every 24 months. Frames and lenses are not covered. Because of the risk that diabetes poses to vision, it is important for San Francisco Health Plan members with diabetes to get their routine eye exams. Routine dilated eye exams by VSP optometrists are covered annually every 12 months for diabetic patients. There is no limitation to the frequency of medically necessary exams by ophthalmologists, nor limitations on the treatment of abnormal retinal exams for any member.

Ang Babayaran ng Miyembro: Walang co-payment

Nakapaloob sa aming Handbook ng Miyembro ang detalyadong impormasyon tungkol sa iyong programa ng saklaw sa kalusugan, ang mag saklaw na benepisyo nito, at ang iyong mga karapatan at responsibilidad. Tingnan ang aming Handbook ng Miyembro »