Emergency sa Kalusugan ng Publiko
(Public Health Emergency o PHE)
Kaugnay ng COVID-19

Mga Madalas na Itanong »

PHE - Background

Buod

Sa panahon ng COVID-19 public health emergency (PHE), napapanatili mo ang iyong saklaw anuman ang mga pagbabago sa iyong mga kalagayan. Gayunpaman, sa oras na matapos ang COVID-19 PHE, susuriin ng iyong lalawigan upang malaman kung kwalipikado ka pa rin para sa libre o mababang gastos na Medi-Cal. Kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay nakatanggap ng isang liham mula sa lalawigan na humihingi ng impormasyon tungkol sa iyong saklaw ng Medi-Cal, mangyaring ibigay ang hinihiling na impormasyon. Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad).


Pagbabago sa Mga Kalagayan

Mangyaring magpatuloy na iulat ang anumang mga pagbabago sa iyong sambahayan sa iyong tanggapan ng lokal na lalawigan. Kasama rito ang mga pagbabago sa iyong kita, estado sa kapansanan, numero ng telepono, o address sa pagpapadala ng sulat. Dapat mo ring iulat kung ang isang tao sa iyong sambahayan ay nabuntis, kung may lumipat, o anumang bagay na maaaring makaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal. Ang pag-uulat ng mga pagbabagong ito ay maaaring makatulong sa iyo na magpatuloy na makatanggap ng saklaw ng Medi-Cal pagkatapos ng COVID-19 PHE.

Pag-uulat ng Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Mahalaga para sa lalawigan na magkaroon ng iyong kasalukuyang impormasyon sa pakikipagugnayan. Mangyaring iulat ang anumang mga pagbabago sa iyong impormasyon sa pakikipagugnayan upang hindi mo ma-miss ang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong saklaw ng Medi-Cal. Mangyaring iulat ang lahat ng na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tulad ng iyong numero ng telepono, email address, o address ng bahay, sa iyong tanggapan ng lokal na county online o sa pamamagitan ng telepono, email, fax, o personal. Maaari kang makahanap ng isang listahan ng mga tanggapan ng lalawigan sa dhcs.ca.gov/COL. Maaari mo ring i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa CoveredCA.com o sa BenefitsCal.org.

Mga Kahilingan para sa Impormasyon

Kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay nakatanggap ng isang liham mula sa lalawigan na humihingi ng impormasyon tungkol sa iyong saklaw ng Medi-Cal, mangyaring ibigay ito. Tutulungan nito ang lalawigan na matiyak na ang iyong saklaw ng Medi-Cal ay mananatiling aktibo.

Mga katanungan?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, o nangangailangan ng tulong sa pag-access sa iyong saklaw ng Medi-Cal, o kung hindi na ipinagpatuloy ang iyong Medi-Cal, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tanggapan ng lokal na lalawigan.

Mga Madalas na Itanong

Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad).

Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad).

Sa panahon ng emergency sa kalusugan ng publiko (public health emergency o PHE) kaugnay ng COVID-19, nananatiling nakatala sa programa ang mga benepisyaryo ng Medi-Cal. Kung nagkaroon ng pagbabago sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan o sa mga sitwasyon sa sambahayan, mangyaring i-update ang iyong impormasyon ngayong araw sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina ng county sa: 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad). Maaari mo ring i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan nang online sa CoveredCA.com o sa BenefitsCal.org. Maaaring makatulong ito sa iyo na mapanatili ang iyong saklaw sa Medi-Cal kapag natapos na ang PHE na Kaugnay ng COVID-19.

Oo. Magagawa ang mga pag-update sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyong lokal na opisina ng county sa: 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad). Maaari mo ring i-update ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan nang online sa CoveredCA.com o sa BenefitsCal.org.

Oo, kailangan mong iulat ang anumang pagbabago sa iyong sambahayan, gaya ng kita, kung mayroong buntis, may bagong miyembro ng sambahayan, at anumang pagbabago sa iyong address sa iyong lokal na opisina ng county. Maaaring makatulong ito na matiyak na patuloy kang makakatanggap ng iyong saklaw sa Medi-Cal kapag natapos na ang pederal na emergency sa kalusugan ng publiko kaugnay ng COVID-19.

Oo, mahalagang tumugon ang mga benepisyaryo ng Medi-Cal sa mga kahilingan ng county para sa na-update na impormasyon, kabilang ang mga packet sa pag-renew. Sa pamamagitan nito, matitiyak na mayroon ang county ng pinakabagong impormasyon na kailangan nito upang ma-renew ang iyong saklaw sa Medi-Cal. Makakatulong din ito sa county na malaman kung kwalipikado ka para sa libre o mas murang saklaw.

Mangyaring iulat ang mga pagbabago sa kita sa iyong lokal na opisina ng county. Kung tataas ang iyong kita o magkakaroon ng pagbabago sa iyong sambahayan, hangga’t nagpapatuloy ang emergency sa kalusugan ng publiko kaugnay ng COVID-19, hindi mawawala ang iyong saklaw sa Medi-Cal.

Maaari naming i-update ang iyong address para sa pinamamahalaang plano sa pangangalaga mo. Mahalagang ibahagi namin ang impormasyong ito sa county upang patuloy kang makatanggap ng mahahalagang abiso tungkol sa iyong Medi-Cal. Ayos lang ba iyon sa iyo? Kung ayaw mong ibahagi namin ang iyong bagong address sa lokal na opisina ng county mo, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa kanila nang direkta at ibigay ang iyong na-update na impormasyon. Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Franciso Medi-Cal sa 1(415) 558-4700 o sa 1(855) 355-5757 (walang bayad).