Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali

Maaaring mag-alok sa iyo ang Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pa-uugali ng San Francisco (SFBHS) ng suporta katulad ng:

  • Pagpapayo sa kalusugan ng pag-iisip
  • Isang tagapagpayo kaugnay ng paggamit ng droga
  • Impormasyon sa iyong mga benepisyo
  • Impormasyon sa mga provider sa iyong network
  • Impormasyon sa mga claim sa health insurance

Para matuto nang higit pa, tumawag sa 1(415) 255-3737 o 1(888) 246-3333 nang libre o 1(888) 484-7200 TTY.

988 Lifeline ng Pagpapakamatay at Krisis

Kung nagkakaroon ka ng isang krisis sa kalusugan ng pag-iisip ay maaari kang tumawag sa 988 upang makipag-usap sa isang sinanay na tagapayo sa isang lokal na sentro ng krisis. Maaari silang mag-alok sa iyo ng suporta para sa kung ano ang iyong pinagdadaanan. Sasagutin ng SFHP ang gastos para sa pangangalaga na ibinigay ng isang sentro ng tulong sa krisis o isang mobile crisis unit. Maaari kang makakuha ng serbisyong pangkalusugan ng isip mula sa anumang sentro ng tulong sa krisis o mobile na yunit, kahit na wala sila sa network ng mga provider ng SFHP. Maaari mong makuha ang pangangalaga na ito nang hindi kinakailangang kumuha ng pahintulot mula sa SFHP.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.