Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali

Tumawag sa San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) sa 1(415) 255-3737 o sa 1(888) 246-3333 toll-free o sa 1(888) 484-7200 TTY upang:

  • Humingi ng payo sa kalusugan ng pag-iisip
  • Makipag-usap sa isang tagapagpayo kaugnay ng pag-abuso sa substance
  • Kumuha ng impormasyon sa saklaw sa benepisyo
  • I-access ang impormasyon sa pag-access ng provider na nasa network
  • I-access ang impormasyon sa pagproseso ng mga claim

Hinihingi ng SB 855 sa mga programa tulad ng Healthy Workers na gumamit ng partikular na mga pamantayan para sa mga pagpapasya na medikal na kinakailangan para sa kalusugan ng isip at pangangalaga sa karamdaman sa paggamit ng substansiya, kabilang ang mga binuo ng American Society of Addiction Medicine, American Association of Community Psychiatrists, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, at World Professional Association for Transgender Health. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano ma-access ang pagsasanay, mga materyal sa pagsasanay, o mga klinikal na pamantayan na nauugnay sa SB 855, mangyaring makipag-ugnayan sa compliance@sfhp.org.