Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Pag-uugali

Tumawag sa San Francisco Behavioral Health Services (SFBHS) sa 1(415) 255-3737 o sa 1(888) 246-3333 toll-free o sa 1(888) 484-7200 TTY upang:

  • Humingi ng payo sa kalusugan ng pag-iisip
  • Makipag-usap sa isang tagapagpayo kaugnay ng pag-abuso sa substance
  • Kumuha ng impormasyon sa saklaw sa benepisyo
  • I-access ang impormasyon sa pag-access ng provider na nasa network
  • I-access ang impormasyon sa pagproseso ng mga claim