Maghanap ng Provider

I-click upang Maghanap ng Mga Provider
.

Ang bawat miyembro ng Healthy Workers HMO ay dapat pumili ng provider ng pangunahing pangangalaga PCP o klinika ng pangunahing pangangalaga. Tutulungan ka ng online na Tool sa Paghahanap ng Provider na maghanap at pumili ng tamang PCP para sa iyo at sa pamilya mo. Mangyaring pumili ng iyong PCP o klinika mula sa Tool sa Paghahanap ng Provider. Nakalista ang mga PCP at klinika ayon sa komunidad. Ang PCP o klinikang pipiliin mo ang mangangasiwa sa lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan. Kung kailangan mo ng pangangalagang may espesyalisasyon, tutulungan ka ng iyong PCP o klinika na maghanap ng iba pang provider ng pangangalagang pangkalusugan, na tinatawag na mga espesyalista, at ire-refer ka sa kanila kapag kinakailangan.

 

Paggamit ng Mga Logo, Pangalan, at Marka ng Serbisyo ng SFHP:
Walang organisasyon, provider o vendor mula sa labas ang maaaring gumamit sa logo, pangalan, marka ng serbisyo, trademark, o kawangis ng San Francisco Health Plan (SFHP) nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa SFHP at kasunduang susunod sa alinmang naaangkop na kundisyon para sa paggamit.  Dapat makakuha ng naturang pahintulot nang hindi bababa sa 90 araw bago ang iminumungkahing paggamit.

Walang Pag-eendorsoHindi nag-eendorso o nagpo-promote ang San Francisco Health Plan (SFHP) ng anumang provider, pangkalusugang network, organisasyon, o vendor.

 

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.