Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Ngipin

Kung isa kang miyembro ng Medi-Cal, ang Denti-Cal ang iyong provider ng mga serbisyo sa ngipin.

Upang maghanap ng dentista, tumawag sa Denti-Cal sa Denti-Cal at 1(800) 322-6384.

Ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco ay nagpapanatili ng listahan ng referral ng mga provider ng Denti-Cal sa sfdph.org.

Ang Direktoryo ng Referral para sa Ngipin ng Mga Bata sa Taglamig 2017-2018 SF CHDP ay makukuha na online sa sumusunod na link: Winter 2019-2020 Directory

Kasama sa mga serbisyo sa ngipin na sinasaklaw ng Denti-Cal ang:

  • Pangangalagang Diagnostic at Pang-iwas sa Sakit, gaya ng mga pagsusuri, x-ray, at paglilinis
  • Mga Pang-emergency na Serbisyo para sa pagkontrol sa pananakit
  • Mga Serbisyo sa Pagpapanumbalik, gaya ng mga pasta

Masasagot din ng Denti-Cal ang iba pang tanong tungkol sa mga benepisyo sa ngipin, tulad ng paano magpalit ng dentista, o paano maghain ng karaingan.

May iba pang espesyal na serbisyong iniaalok gaya ng mga root canal at paggamot sa gilagid. Mapapayuhan ka ng iyong dentista tungkol sa pinakamabuting plano sa paggamot para sa iyong mga ngipin, at maipapaliwanag niya kung aling mga serbisyo ang saklaw sa ilalim ng iyong programa ng mga benepisyo sa Denti-Cal.

Kung mayroon kang anupamang tanong tungkol sa iyong mga benepisyo ng miyembro ng Medi-Cal, mag-email sa San Francisco Health Plan Serbisyo sa Customer, o tumawag sa amin sa 1(800) 288-5555, Lunes-Biyernes, nang 8:30am – 5:30pm.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »