Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo ng Doula

Simula sa Enero 1, 2023, ang mga serbisyo ng doula ay magiging sinasaklaw na benepisyo ng Medi-Cal. Maaari ka na ngayong kumuha ng suporta mula sa isang doula (nagpapaanak) nang walang bayad. Ang mga serbisyo ng doula ay para sa mga prenatal (bago ang panganganak) at postpartum (pagkatapos ng pagbubuntis) na pagpapatingin. Maaari kang magkaroon ng doula sa mga pagpapatingin sa labor at panganganak, pagkakakunan, o pagpapalaglag.

Maaari kang magkaroon ng doula sa anumang lugar tulad ng:

Bahay mo

Pagpapatingin sa isang tanggapan

Isang ospital

Sentrong paanakan

Matutulungan ka ng mga doula na:

 • Pag-usapan ang iyong pangangalagang pangkalusugan kasama ang iyong mga provider
 • Makakuha ng edukasyong pangkalusugan
 • Makakuha ng pisikal, emosyonal, at iba pang suportang hindi medikal

Anong mga serbisyo ng doula ang sinasaklaw?

 • Unang checkup (1 pagpapatingin)
 • Hanggang 8 pang pagpapatingin bago, sa panahon ng, o pagkatapos ng pagbubuntis
 • Suporta sa panahon ng labor at panganganak, panganganak ng patay na sanggol, pagpapalaglag, o pagkakakunan
 • Hanggang 2 hanay ng 3 oras na pagpapatingin pagkatapos ng isang pagbubuntis

Makakakuha ka lang ng mga serbisyo ng doula sa panahon ng:

 • Pagbubuntis
 • Labor at panganganak, kabilang ang panganganak ng patay na sanggol
 • Pagkakakunan
 • Pagpapalaglag
 • Sa loob ng 1 taon pagkatapos ng iyong pagbubuntis

Mga Madalas na Itanong


Mga Serbisyo ng Doula

Maaari kang direktang makipag-ugnayan sa doula ng SFHP para sa pangangalaga.
Para makahanap ng doula ng SFHP, maghanap sa Direktoryo ng Provider. Sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Pindutin muna ang button na “Maghanap” sa itaas ng page.
 2. Susunod, piliin ang “Kategorya ng Provider” sa drop-down na menu sa kanang bahagi ng screen.
 3. Piliin ang “Doula” mula sa drop-down na menu. Pindutin ang “maghanap” para mahanap ang aming listahan ng mga doula ng SFHP.

Nilalayon ng SFHP na magkaroon ng malawak na grupo ng mga doula na makakapagsalamin ng iyong kultura at makakapagbigay ng iyong mga pangangailangan.

 • Pagbebenda ng tiyan (tradisyonal/seremonyal)
 • Mga seremonya ng panganganak (hal.,. pagselyo, pagsasara ng mga buto, atbp.)
 • Pag-diagnose ng medikal na kondisyon
 • Mga panggrupong klase sa pagbubuhat ng iyong sanggol
 • Pagmamasahe
 • Mga larawan
 • Pagbibigay ng medikal na payo
 • Paggawa ng mga pill mula sa placenta
 • Pamimili
 • Mga pagpapa-steam ng vagina
 • Yoga
 • O anumang uri ng pagtatasa, eksaminasyon, o pamamaraan sa kalusugan

Doulas cannot give more services that are already covered by Medi-Cal. Your Primary Care Provider* (PCP), midwife, obstetrician (pregnancy doctor) may give you more services. Or they can refer you to a provider who can offer you more services. This may include, but is not limited to:

Hindi makakapagbigay ang mga doula ng higit pang serbisyo na nasasaklawan na ng Medi-Cal. Maaari kang mabigyan ng iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga* ( Primary Care Provider o PCP), kumadrona, obstetrician (doktor sa pagbubuntis) ng higit pang serbisyo. O maaari ka nilang i-refer sa isang provider na makakapagbigay sa iyo ng higit pang serbisyo. Maaaring kabilang dito ang, pero hindi limitado sa:

*Ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP) ay ang iyong doktor, assistant ng doktor, o nurse practitioner na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Access sa Doula

Gastusin at Mga Serbisyo ng Interpreter

Oo. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong doula para magsaayos ng interpreter sa iyong mga appointment. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa Serbisyo ng Customer Services sa 1(415) 547-7800 (tuwing weekday mula 8:30am- 5:30pm), TTY 1(888) 883-7347 kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng doula.

Pagiging Kwalipikado ng Miyembro

Maaari kang makakuha ng doula kung mayroon kang SFHP Medi-Cal at buntis ka ngayon o buntis ka sa nakalipas na taon. Ang doula care ay para sa sinumang taong nagpapalaglag, nakunan, nakakaranas ng panganganak ng patay na sanggol, o nakakaranas ng live birth.

Maaari kang makakuha ng 1 pagpapatingin sa doula bawat araw. Maaari ka lang magkaroon ng 1 pagpapatingin sa doula sa bawat pagkakataon maliban kung ito ay habang nagle-labor at nanganganak. Sa araw ng labor at panganganak, maaari ring magbigay ng 1 prenatal (bago ang panganganak) na pagpapatingin o 1 postpartum (pagkatapos ng panganganak) na pagpapatingin. Ang pagpapatinging ito ay maaaring para sa panganganak ng patay na sanggol, pagpapalaglag, o pagkakakunan. Maaari ring ibigay ng ibang doula ang pagpapatinging ito.

Maaari ka lang magkaroon ng 1 doula sa bawat pagkakataon para sa bawat serbisyo. Pero maaari kang magkaroon ng mahigit 1 doula na magbibigay sa iyo ng suporta sa iba’t ibang yugto ng panganganak. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng 1 doula na nagbibigay sa iyo ng suporta sa panahon ng iyong pagbubuntis at isa pang doula na nagbibigay ng suporta sa panahon ng labor at panganganak, o pagkatapos ng panganganak. Dapat ka-partner ng SFHP ang bawat doula.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.