Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Mga Serbisyo sa Parmasya at Maghanap ng Parmasya

Kapag kailangan mo ng gamot, irereseta ito ng iyong doktor. Upang makuha ang gamot:

  • Dalhin ang reseta ng doktor sa isang lumalahok na parmasya
  • Show your San Francisco Health Plan Member ID Card and your Medi-Cal Beneficiary ID Card.

Walang pinansyal na responsibilidad ang mga miyembro ng Medi-Cal para sa mga gamot na saklaw sa ilalim ng kanilangh benepisyo sa parmasya sa pamamagitan ng Medi-Cal Rx.

Kung gusto mong makita kung saklaw ang iyong inireresetang gamot o para sa higit pang impormasyon tungkol sa pormularyo ng Medi-Cal Rx, sumangguni sa “Listahan ng Mga Gamot sa Kontrata” sa webpage ng Medi-Cal Rx o tumawag sa Medi-Cal Rx nang toll-free sa 1(800) 977-2273.

Mga Video para sa Miyembro ng Medi-Cal

Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo ng Miyembro Manood ng Mga Video »