Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Pharmacy Services

Kapag kailangan mo ng gamot, pwedeng mag-order ang iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga* (PCP) nito para sa iyo. Para makakuha ng gamot:

  • Dalhin mo ang reseta ng iyong PCP sa isang botika.
  • Ipakita mo ang iyong SFHP ID Card ng Miyembro at ang iyong Medi-Cal ID Card.

Hindi mo kailangang magbayad para sa mga gamot na sakop ng Medi-Cal Rx. Upang tingnan kung sakop ang iyong gamot, mangyaring bisitahin Medi-Cal Rx o tumawag sa 1(800) 977-2273 nang walang bayad.
*Ang iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP) ay ang doktor, assistant ng doktor, o nurse practitioner na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Pagkontrol ng Pananakit

Hinihikayat ng SFHP ang mga provider na mag-alok ng paggamot para sa sakit na hindi palaging nagsasangkot ng mga gamot. Maraming paraan para magamot ang iyong pananakit na parehong nakakatulong, katulad ng masahe, acupuncture, at heat pads. Tanungin mo ang iyong PCP tungkol sa kung ano ang maaaring maging pinakamagandang opsyon para sa iyo.

Maghanap ng wellness class online o na malapit sa iyo sa SFHP Health and Wellness. Marami rin ang mga mapagkukunan ng komunidad para sa pamamahala ng sakit na pwede mong makuha nang libre o sa murang halaga.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.