Mặt trong SFHP

Nhận thức về Hội viên Gian lận

SFHP có Chương trình Nhận thức về Gian lận trong Chăm sóc Sức khỏe để xác định, ngăn ngừa và chống lại Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng.

Quý vị Có thể Ngăn chặn Gian lận, Lãng phí và Lạm dụng

Gian lận, lãng phí và lạm dụng về chăm sóc sức khỏe gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Quý vị có thể giúp ngăn chặn gian lận bằng cách cho chúng tôi biết về vụ việc.

Gian lận trong Chăm sóc Sức khỏe là gì?

Gian lận trong chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm cố ý đưa ra những thông tin sai lệch, trình bày sai sự thật hoặc cố ý bỏ sót để nhận thanh toán, dịch vụ hoặc tiền cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà một người không được phép.

Ví dụ về Hội viên Gian lận:

  • Cung cấp thông tin không đúng sự thật khi đăng ký các chương trình hoặc dịch v.
  • Nhận đơn thuốc với mục đích lạm dụng hoặc bán chúng.
  • Cho người khác sử dụng thẻ ID chăm sóc sức khỏe của mình.

Ví dụ về Nhà cung cấp Gian lận:

  • Nhà cung cấp đưa ra các dịch vụ không cần thiết để lập hóa đơn cho họ.
  • Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lập hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ mà quý vị chưa từng nhận được.
  • Nhà cung cấp lập hóa đơn thanh toán cho các dịch vụ tốn kém hơn so với thực tế họ đã cung cấp.

Ví dụ về Tiệm thuốc tây Gian lận:

  • Tiệm thuốc tây cung cấp thuốc mà không cần hội viên gọi điện đến để mua lại.
  • Một công ty cung cấp chương trình bảo hiểm thuốc Medi-Cal chưa được Medi-Cal chấp thuận.
  • Tiệm thuốc tây xuất hóa đơn cho Medi-Cal đối với thiết bị y tế tại nhà sau khi thiết bị đó đã được trả lại.

Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận, lãng phí hoặc lạm dụng về dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì hãy cho chúng tôi biết.

Đường dây nóng của San Francisco Health Plan: 1(800) 461-9330
California Department of Health Care Services (DHCS)
Điện thoại: 1(800) 822-6222
Email: stopmedicalfraud@dhcs.ca.gov