Mặt trong SFHP

Thông Điệp Từ CEO Của Chúng Tôi

Vì the San Francisco Health Plan đã phục vụ hội viên của mình được 22 năm, nên kế hoạch chiến lược cho năm 2018–2020 này tập trung vào việc phấn đấu làm cho San Francisco trở thành một cộng đồng lành mạnh cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục dựa vào các chương trình và thành tích trước đây, nỗ lực bảo vệ những thành quả mà chúng tôi đã đạt được ở San Francisco, California và trên khắp nước Mỹ trong cuộc sống được bảo hiểm nhờ Affordable Care Act (ACA), và tập trung vào một tương lai giúp cải thiện kết quả sức khỏe của các cộng đồng đa dạng của San Francisco thông qua quan hệ đối tác thành công.

Kế hoạch chiến lược này là kết quả của sự hợp tác với đội ngũ lãnh đạo và Ban điều hành của chúng tôi. Công việc tái khẳng định tập trung vào bốn mỏ neo chiến lược của chúng tôi:

  1. Bảo hiểm Toàn cầu Thông qua Quan hệ Đối tác – Chúng tôi sẽ làm mọi thứ khả thi để làm việc với Thành phố và Quận San Francisco, Chính phủ Tiểu bang và Liên bang và các đối tác của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả những người dân San Francisco đều có quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
  2. Chăm sóc và Tiếp cận Chất lượng cho Hội viên và Người tham gia – Chúng tôi sẽ đặt các mục tiêu cao và theo dõi kết quả và hiệu quả của chúng tôi dựa trên các biện pháp chất lượng, sự hài lòng của khách hàng và các tiêu chuẩn quốc gia.
  3. Dịch vụ Mẫu mực cho Hội viên và những người liên quan – Chúng tôi sẽ không bao giờ quên rằng, xét đến cùng thì, cái chúng tôi cung cấp là dịch vụ cho các hội viên, nhà cung cấp và người mua. Dịch vụ này phải có chất lượng cao nhất và có giá trị đáng kể cho mỗi khách hàng chủ chốt đó.
  4. Khả năng Tài chính cho SFHP Nhà cung cấp trong Mạng lưới An toàn – Chúng ta cần đảm bảo rằng tương lai tài chính của SFHP được đảm bảo để chúng ta có thể vượt qua những năm khó khăn, không bao giờ hạn chế hoặc giới hạn việc ghi danh vào các chương trình bảo hiểm cho những người không có bảo hiểm và thu nhập thấp, đồng thời giúp bảo vệ khả năng tồn tại của các nhà cung cấp trong mạng lưới an toàn, cho phép chăm sóc bất kể khả năng thanh toán của bệnh nhân.

Chúng tôi đã thấy nhiều thay đổi tích cực trong lịch sử 22 của chúng tôi, từ việc bảo hiểm toàn diện cho trẻ em, cung cấp quyền tiếp cận thông qua Chương trình Healthy San Francisco đạt giải thưởng của Thành phố cho tất cả những người không có bảo hiểm trong Thành phố, triển khai thành công chương trình mở rộng Affordable Care Act Medi-Cal cho người lớn không có con, hội viên Medi-Cal tăng gấp ba lần trong vòng chưa đầy 10 năm, doanh thu của chúng tôi tăng gấp năm lần và là chương trình Medi-Cal cộng đồng được Department of Health Care Services (DHCS) xếp hạng cao nhất về các biện pháp chất lượng cho mỗi giai đoạn 10 năm.

Kế hoạch chiến lược này đưa ra lộ trình và đường đi cho SFHP trong ba năm tới. Chúng tôi sẽ sử dụng kế hoạch này để thiết lập các mục tiêu hàng năm của chúng tôi với Ban điều hành, cũng như điều chỉnh những thay đổi liên tục trong thế giới chăm sóc sức khỏe của chúng tôi. Chúng tôi rất may mắn được ở đây tại San Francisco, một trong những thành phố hàng đầu trên thế giới, nơi Thị trưởng, Ban giám sát và cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi tại Department of Public Health, San Francisco Community Clinic Consortium, nhà cung cấp tại cộng đồng địa phương và những người khác để đảm bảo rằng San Francisco là một cộng đồng lành mạnh cho tất cả mọi người.


John F. Grgurina, Jr.
CEO, San Francisco Health Plan