Chăm sóc ban đầu nâng cao

Chương trình Chăm sóc Ban đầu Nâng cao (Advanced Primary Care (APC)) Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Tại Nhà

Chương trình APC của San Francisco Health Plan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà thông qua sự hợp tác với MedZed cho hội viên Medi-Cal trưởng thành đủ điều kiện.

Nhóm chăm sóc MedZed sẽ đánh giá để hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu chăm sóc sức khỏe và nhu cầu xã hội của quý vị.

Dịch vụ bao gồm:

  • Đánh giá và mua lại thuốc
  • Giới thiệu, ủy quyền cho phép,  vận chuyển và hỗ trợ về tình trạng đủ điều kiện
  • Cuộc gọi video kết nối quý vị với bác sĩ của chúng tôi
  • MedZed cung cấp các cuộc gọi khám tại nhà và đường dây nóng bác sĩ 24/7

Quyền lợi của Chương trình:

  • FBảo hiểm miễn phí của Medi-Cal
  • Chúng tôi sẽ đến tận nơi dù quý vị đang ở đâu (tại nhà, trong cộng đồng)

Để xác định xem quý vị có đủ điều kiện hay không hoặc để giới thiệu cho chương trình Chăm sóc Ban đầu Nâng cao, hãy gọi cho Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800.