Medi-Cal Rx

Dịch vụ Nhà thuốc Mới HIỆN đã Hoạt động

Thưa quý Hội viên Medi-Cal, Medi-Cal Rx bây giờ là nhà thuốc của quý vị. Vui lòng tham khảo Thẻ Hội viên ID mới mà quý vị sẽ nhận được trong tháng 12.

Nếu cần trợ giúp để tìm tiệm thuốc tây gần với quý vị, hãy dùng Công cụ Định vị Tiệm thuốc tây Medi-Cal Rx tại www.medi-calrx.dhcs.ca.gov hoặc gọi cho Medi-Cal Rx Dịch vụ Khách hàng theo số 1(800) 977-2273, 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần (TDD/TTY 711, Thứ Hai–Thứ Sáu, 8:00 sáng–5:00 chiều).

   Tin tức và Cập nhật

Đọc Sắc lệnh Hành pháp của Thống đốc về việc Chuyển tiếp Medi-Cal Dịch vụ Nhà thuốc từ Chăm sóc Quản lý sang Dịch vụ Thu phí. Nhấp vào Đây

Cập nhật lần gần đây nhất ngày 12/01/2021