Free Internet Benefit

Giúp các Hộ gia đình Kết nối trong Thời gian Xảy ra Đại dịch

Hội viên Medi-Cal có thể nhận được đến 50 đô la một tháng để giúp trang trải chi phí internet trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19. Tất cả hội viên Medi-Cal đều đủ điều kiện nhận được khoản trợ cấp này và sẽ không ảnh hưởng đến bảo hiểm sức khỏe của mình. Vì ngân quỹ có hạn nên quý vị hãy đăng ký ngay hôm nay: https://www.getemergencybroadband.org/

Tất cả hội viên Medi-Cal đều đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ cấp Băng thông rộng Khẩn cấp (EBB)* trợ cấp đến 50 đô la một tháng để giúp trang trải chi phí truy cập internet. Dịch vụ internet chiết khấu hàng tháng sẽ được áp dụng cho đến khi sử dụng hết quỹ EBB hoặc tối đa sáu tháng sau khi kết thúc đại dịch COVID-19.

*Đây là chương trình của liên bang. SFHP không chịu trách nhiệm với chương trình này.

Cách Nộp đơn đăng ký?

Có ba cách để đăng ký nhận Trợ cấp Băng thông rộng Khẩn cấp.

Ngoài ra, có một khoản trợ cấp lên đến 100 đô la dành cho những thiết bị đủ điều kiện, được kết nối như máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc máy tính mua thông qua nhà cung cấp internet của quý vị. Khoản chiết khấu này có thể được sử dụng cho các dịch vụ internet và/hoặc chi phí cho thiết bị mà quý vị sẽ mua. Hãy kiểm tra danh sách các nhà cung cấp internet có tham gia chương trình này ở California để biết thêm thông tin.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về chương trình trợ cấp này, bao gồm thông tin về điều kiện tham gia và cách đăng ký, bằng cách truy cập vào www.fcc.gov/broadbandbenefit hoặc gọi số 1(833) 511-0311.