Tình trạng Y tế Khẩn cấp vì COVID-19
(PHE)

Câu hỏi Thường Gặp »

PHE - Background

Tóm lược

Trong giai đoạn khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng (PHE) trước đại dịch COVID-19, quý vị vẫn được duy trì bảo hiểm của mình bất kể hoàn cảnh của quý vị có thay đổi hay không. Tuy nhiên, sau khi COVID-19 PHE kết thúc, quận của quý vị sẽ kiểm tra xem quý vị có còn đủ điều kiện nhận Medi-Cal miễn phí hay giá rẻ không. Nếu quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình quý vị nhận được thư từ quận yêu cầu cung cấp thông tin về bảo hiểm Medi-Cal, xin vui lòng cung cấp thông tin được yêu cầu. Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước).


Thay Đổi Hoàn Cảnh

Vui lòng tiếp tục báo cáo mọi thông tin thay đổi trong hộ gia đình quý vị cho văn phòng quận tại địa phương quý vị. Điều này bao gồm thay đổi về thu nhập, tình trạng khuyết tật, số điện thoại hay địa chỉ gửi thư. Quý vị cũng cần báo cáo nếu ai đó trong hộ gia đình quý vị mang thai, chuyển đến ở hay bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện tham gia Medi-Cal của quý vị. Báo cáo những thay đổi này có thể giúp quý vị tiếp tục nhận được bảo hiểm Medi-Cal sau khi COVID-19 PHE kết thúc.

Báo Cáo Thông Tin Liên Hệ

Quan trọng là quận phải có được thông tin liên hệ hiện thời của quý vị. Vui lòng báo cáo bất kỳ thay đổi gì về thông tin liên hệ của quý vị để không bỏ lỡ thông tin quan trọng về bảo hiểm Medi-Cal. Vui lòng báo cáo qua mạng, qua điện thoại, email, fax hoặc đích thân báo cáo trực tiếp cho văn phòng quận tại địa phương của quý vị về tất cả thông tin liên hệ mới nhất, chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ email hay địa chỉ nhà. Quý vị có thể tìm thấy một danh sách các văn phòng quận tại dhcs.ca.gov/COL. Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên hệ trực tuyến tại CoveredCA.com hoặc BenefitsCal.org.

Yêu Cầu Thông Tin

Nếu quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình quý vị nhận được thư từ quận yêu cầu thông tin về bảo hiểm Medi-Cal của mình, vui lòng cung cấp thông tin đó. Việc này sẽ giúp quận đảm bảo rằng bảo hiểm Medi-Cal của quý vị vẫn hoạt động.

Quý vị có câu hỏi?

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi gì hay cần trợ giúp tiếp cận bảo hiểm Medi-Cal của mình, hoặc nếu bảo hiểm Medi-Cal của quý vị bị ngừng hoạt động, vui lòng liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của quý vị.

Câu hỏi Thường Gặp

Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước).

Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước).

Trong tình trạng y tế khẩn cấp vì COVID-19 (PHE), người thụ hưởng Medi-Cal vẫn được giữ nguyên tình trạng tham gia chương trình. Nếu thông tin liên lạc hoặc hoàn cảnh gia đình của quý vị đã thay đổi thì vui lòng cập nhật thông tin của quý vị ngay hôm nay bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số: 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại CoveredCA.com hoặc BenefitsCal.org. Việc này có thể giúp quý vị duy trì bảo hiểm Medi-Cal của mình sau khi kết thúc COVID-19 PHE.

Có. Quý vị có thể cập nhật bằng cách liên hệ với văn phòng quận tại địa phương của mình theo số: 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước). Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc trực tuyến tại CoveredCA.com hoặc BenefitsCal.org.

Có, quý vị phải báo cáo mọi thay đổi trong hộ gia đình của mình, chẳng hạn như thu nhập, nếu có người mang thai, có thành viên mới trong gia đình và bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ của quý vị cho văn phòng quận tại địa phương. Việc này có thể giúp quý vị chắc chắn tiếp tục nhận được bảo hiểm Medi-Cal sau khi kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế vì COVID-19 của liên bang.

Có, điều quan trọng là người thụ hưởng Medi-Cal phải trả lời các yêu cầu cập nhật thông tin của quận, bao gồm bộ hồ sơ gia hạn. Đây là yêu cầu để đảm bảo quận có được thông tin mới nhất cần thiết để gia hạn bảo hiểm Medi-Cal cho quý vị. Thông tin cập nhật cũng sẽ giúp quận kiểm tra xem quý vị có đủ điều kiện để được bảo hiểm miễn phí hoặc chi phí thấp hơn hay không.

Vui lòng báo cáo những thay đổi về thu nhập cho văn phòng quận tại địa phương của quý vị. Trong thời gian diễn ra tình trạng khẩn cấp y tế vì COVID-19, nếu thu nhập của quý vị tăng lên hoặc hộ gia đình của quý vị có thay đổi thì quý vị cũng không bị mất bảo hiểm Medi-Cal.

Chúng tôi có thể cập nhật địa chỉ mới cho chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe của quý vị. Chúng tôi phải chia sẻ thông tin này với quận để quý vị có thể tiếp tục nhận được các thông báo quan trọng về Medi-Cal của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Nếu không muốn chúng tôi thông báo địa chỉ mới của quý vị với văn phòng quận tại địa phương thì quý vị sẽ phải liên hệ trực tiếp với họ để cung cấp thông tin cập nhật của quý vị. Liên hệ với Văn phòng San Francisco Medi-Cal theo số 1(415) 558-4700 hoặc 1(855) 355-5757 (miễn cước).