Healthy Kids HMO là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em không thể tham gia các chương trình bảo hiểm được cấp ngân quỹ công khác. Chương trình Khuyến khích Sức khỏe Trẻ em của Hạt, còn gọi là CCHIP, là một phần của chương trình Healthy Kids HMO tại San Francisco.