Healthy Kids HMO là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em không thể tham gia các chương trình bảo hiểm được cấp ngân quỹ công khác. Chương trình Khuyến khích Sức khỏe Trẻ em của Hạt, còn gọi là CCHIP, là một phần của chương trình Healthy Kids HMO tại San Francisco.

On October 1, 2019, your child’s health insurance will move from Healthy Kids HMO program (CCHIP) to the Medi-Cal program.

 1. Your child will continue to have health, vision, and dental insurance. Your child’s health plan will not change.
  1. July 2019 Member Notice (90 day notice)
  2. For more information, DHCS FAQs click here.
  3. Dental Notice, click here.
 2. San Francisco Health Plan will still provide your child’s health and vision care after the move to the Medi-Cal program. Your child can continue to see their primary care doctor.
 3. Your child will get dental insurance from the Medi-Cal Dental program after October 1, 2019.
 4. More information about your child’s health insurance is available from Department of Health Care Services (DHCS) below:
  1. July 2019 Member Notice (90 day notice)
  2. August 2019 Member Notice (60 day notice)
  3. September 2019 Member Notice (30 day notice)

For questions about this change, please call San Francisco Health Plan at 1-800-288-5555, Monday through Friday, from 8:30 a.m. to 5:00 p.m. TTY 1-888-558-5858.