Những Người liên lạc Quan trọng

Hãy gọi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của Quý vị để:

 • Sắp xếp một cuộc hẹn
 • Đi khám bác sĩ chuyên khoa

Gọi San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555 hoặc gửi email cho Dịch vụ Khách hàng để:

 • Thay đổi Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) của quý vị
 • Nhận Thẻ Hội viên mới
 • Thay đổi địa chỉ, số điện thoại hoặc tên họ của quý vị
 • Báo cáo một vấn đề với PCP của quý vị hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
 • Nhờ giúp đỡ mua thuốc kê toa
 • Nộp đơn khiếu nại

Gọi Dịch vụ Sức khỏe Hành vi Cộng đồng theo số 1(888) 246-3333 (miễn phí) để:

 • Được tư vấn sức khỏe tâm thần
 • Gặp nhà tư vấn về lạm dụng hóa chất

Gọi Chương trình Dịch vụ Thị lực (VSP) theo số 1(800) 877-7195 để:

 • Nhận thông tin về các buổi khám mắt hoặc về kính mắt
 • Nhận danh sách bác sĩ nhãn khoa gần nơi quý vị cư ngụ

Gọi Delta Dental theo số 1(877) 580-1042 để:

 • Nhận thông tin về bảo hiểm nha khoa
 • Nhận danh sách các nha sĩ gần nơi quý vị cư ngụ

Đối với hội viên San Francisco Health Plan khiếm thính, hãy gọi San Francisco Health Plan TDD/TTY theo số 1(415) 547-7830.