Tôi có đủ Tiêu chuẩn không?

Trẻ em có thể tham gia chương trình Healthy Kids HMO nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Chưa có bảo hiểm
  • Dưới 19 tuổi
  • Là cư dân San Francisco
  • Phải không thể tham gia Medi-Cal
  • Trong phạm vi các quy định về thu nhập

Chương trình Healthy Kids HMO chấp nhận mọi trẻ em bất kể tình trạng nhập cư hoặc mắc bệnh từ trước.