Cách Nộp đơn

Bước đầu tiên để đăng ký vào San Francisco Health Plan là xem quý vị hoặc con quý vị có đủ tiêu chuẩn cho chương trình nào của chúng tôi không. Để biết chương trình nào phù hợp, chúng tôi sẽ hỏi một số câu về thu nhập gia đình, tuổi, tình trạng cư trú ở San Francisco và trong vài trường hợp là tình trạng học sinh hoặc phụ huynh.

Điều kiện cho mỗi chương trình là khác nhau, nên tốt nhất hãy liên lạc với chúng tôi để biết chương trình nào phù hợp cho quý vị. Bạn có thể làm điều này bằng cách gọi 1 (888) 558-5858 Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:30 chiều

Trung tâm Dịch vụ SFHP mới này là nơi quý vị có thể đến nhận thông tin về việc tiếp cận những tùy chọn chăm sóc sức khỏe sẵn có cho quý vị và gia đình quý vị. Nhóm Đăng ký của chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng, theo cuộc hẹn, để cung cấp hỗ trợ nộp đơn cho Medi-Cal, Healthy Kids HMO, Healthy San Francisco và các Chương trình Tùy chọn của Thành phố SF.

YÊU CẦU lấy hẹn

Điện thoại: 1(415) 777-9992 hoặc 1(888) 558-5858
Fax: 1(415) 547-7820
Giờ Gọi: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 sáng – 5:30 chiều
Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Tư và Thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều; Thứ Năm 8:30 sáng đến 3:00 chiều