Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị

Cách Duy trì Bảo hiểm của quý vị

Là hội viên Healthy Kids HMO, quý vị cần gia hạn bảo hiểm sức khỏe mỗi năm. Tất cả trẻ em đã đăng ký chương trình Healthy Kids HMO đều phải lên lịch hẹn gặp trực tiếp để gia hạn bảo hiểm của mình.

VUI LÒNG LƯU Ý: Những quy định mới của Medi-Cal có thể thay đổi các tùy chọn bảo hiểm sức khỏe của con quý vị. Medi-Cal là chương trình Medicaid của California. Chương trình này cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí hoặc chi phí thấp. Con quý vị có thể đủ điều kiện nhận đầy đủ các phúc lợi của Medi-Cal tùy theo thu nhập của quý vị, bất kể tình trạng nhập cư của con quý vị. Nếu có thể tham gia Medi-Cal, thì con quý vị không còn đủ điều kiện cho chương trình Healthy Kids HMO.

Có ba bước dễ dàng để gia hạn tư cách hội viên Healthy Kids HMO của quý vị
  1. Chờ thư gia hạn được gửi 60 ngày trước khi bảo hiểm sức khỏe của quý vị kết thúc. San Francisco Health Plan sẽ gửi thư này cho quý vị qua đường bưu điện.
  2. Sắp xếp một cuộc hẹn gặp trực tiếp bằng cách gọi cho chúng tôi theo số 1(415) 777-9992, Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8:30am đến 5:30pm.
  3. Hãy đến Trung tâm Dịch vụ SFHP sớm 15 phút so với thời gian hẹn của quý vị. Trung tâm Dịch vụ tọa lạc tại số 7 Spring Street ở San Francisco.

Nếu quý vị không nhận được thư gia hạn qua bưu điện 60 ngày sau khi bảo hiểm sức khỏe của quý vị kết thúc, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 1(800) 288-5555.

Điều quan trọng là gia hạn bảo hiểm Healthy Kids HMO cho con quý vị đúng hạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng và mong muốn được trợ giúp quý vị.