Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Tài liệu dành cho Hội viên

Dưới đây là bản sao các tài liệu điện tử được gửi cho quý vị từ SFHP.

Bộ hồ sơ Chào mừng
có kèm theo thông tin về Chương trình Bảo hiểm Healthy Workers HMO được gửi qua bưu điện cho quý vị.

Thư Chào mừng

Thư về Quyền lợi Nha khoa

Cẩm nang Hội viên

Bằng chứng Bảo hiểm

Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ

Bảng Tóm lược Phúc lợi

Thư gửi Hàng năm
được gửi mỗi năm một lần cho tất cả các Hội viên Healthy Workers HMO đang hoạt động.

Thư Chào mừng

Thư thông báo Bảo hiểm Đáng Tin cậy

Thông báo về Quyền riêng tư

Bảng Tóm lược Phúc lợi

Dịch vụ Trợ giúp Ngôn ngữ

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.