Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Với tư cách hội viên Healthy Workers HMO, thuốc kê toa sẽ là một phần quyền lợi chương trình bảo hiểm của quý vị. Khi quý vị cần thuốc, Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị sẽ kê toa thuốc.

Hãy nhớ báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết là quý vị có tiệm thuốc tây ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc của quý vị đến đúng địa chỉ tiệm thuốc tây. Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan cho nhân viên tiệm thuốc tây ưu tiên của quý vị.

Để biết thêm thông tin hoặc để biết một loại thuốc cụ thể có được Healthy Workers HMO bao trả hay không, gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Danh mục thuốc là gì?

SFHP có một danh mục thuốc. Danh mục thuốc là danh sách thuốc SFHP sẽ thanh toán. Ngay cả khi thuốc được liệt kê trong danh mục thuốc của SFHP, thì bác sĩ của quý vị cũng có thể chọn không kê toa thuốc đó cho bệnh cụ thể của quý vị. Danh mục thuốc cũng bao gồm thuốc Ưu tiên và không Ưu tiên. Khoản đồng thanh toán cho thuốc ưu tiên là $5 (thuốc phổ thông) và khoản đồng thanh toán cho thuốc không Ưu tiên là $10 (thuốc biệt dược).

Tham khảo Bằng chứng Bảo hiểm và/hoặc Bản Tóm tắt Phúc lợi và Bảo hiểm của Healthy Workers HMO để biết thêm thông tin về phúc lợi thuốc kê toa của quý vị. Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả hay không, Danh mục thuốc San Francisco Health Plan .

Tìm Nhà thuốc

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốc

Mẫu đơn Yêu cầu Bồi hoàn Thuốc Kê toa Healthy Workers HMO

Bồi hoàn Trực tiếp cho Hội viên là gì?

Nếu là hội viên Healthy Workers HMO đủ điều kiện và quý vị đã trả tiền cho toa thuốc được bảo hiểm theo chương trình của mình, thì quý vị có thể yêu cầu hoàn lại số tiền này. Để làm điều này, quý vị có thể điền vào mẫu đơn yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm và cung cấp cho chúng tôi biên lai thanh toán của quý vị. Quy trình này được gọi là Bồi hoàn Trực tiếp cho Hội viên (DMR).

Khi nào tôi nên sử dụng (DMR)?

Quý vị có thể nhận lại số tiền mà quý vị đã trả cho toa thuốc được bảo hiểm khi:

 • Quý vị đang là hội viên Healthy Workers HMO nhưng quý vị không cung cấp thẻ (ID) hội viên của mình cho nhà thuốc.
 • Quý vị đến một nhà thuốc không thuộc mạng lưới Healthy Workers HMO.
 • Quý vị đến một nhà thuốc ngoài khu vực được bảo hiểm của San Francisco Health Plan và Healthy Workers HMO.

Quý vị vẫn phải trả tiền đồng trả cho hầu hết các loại thuốc.

Làm cách nào để nộp yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm DMR?
 1. Điền thông tin vào mẫu đơn DMR dưới đây và gửi lại cho chúng tôi cùng với biên lai đã thanh toán của quý vị. Mẫu đơn DMR
 2. Gửi thư hoặc fax DMR và hóa đơn đã thanh toán của quý vị cho chúng tôi. Gửi đến:
  Magellan Health Services
  Attn: Claims Department
  P.O. Box 1599
  Maryland Heights, MO 63043
 3. Số fax: 1(800)-424-7578.

Nếu quý vị cần giúp đọc thư này bằng một ngôn ngữ khác, vui lòng liên lạc với San Francisco Health Plan theo số 1(800) 288-5555.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.