Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Tiệm thuốc tây & Tìm Tiệm thuốc tây

Với tư cách hội viên Healthy Workers HMO, thuốc kê toa sẽ là một phần quyền lợi chương trình bảo hiểm của quý vị. Khi quý vị cần thuốc, Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị sẽ kê toa thuốc.

Hãy nhớ báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị biết là quý vị có tiệm thuốc tây ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc của quý vị đến đúng địa chỉ tiệm thuốc tây. Để nhận thuốc, hãy trình Thẻ Hội viên San Francisco Health Plan cho nhân viên tiệm thuốc tây ưu tiên của quý vị.

Để biết thêm thông tin hoặc để biết một loại thuốc cụ thể có được Healthy Workers HMO bao trả hay không, gọi Dịch vụ Khách hàng SFHP theo số 1(415) 547-7800 (địa phương) hoặc 1(800) 288-5555 (miễn phí).

Danh mục thuốc là gì?

SFHP có một danh mục thuốc. Danh mục thuốc là danh sách thuốc SFHP sẽ thanh toán. Ngay cả khi thuốc được liệt kê trong danh mục thuốc của SFHP, thì bác sĩ của quý vị cũng có thể chọn không kê toa thuốc đó cho bệnh cụ thể của quý vị. Danh mục thuốc cũng bao gồm thuốc Ưu tiên và không Ưu tiên. Khoản đồng thanh toán cho thuốc ưu tiên là $5 (thuốc phổ thông) và khoản đồng thanh toán cho thuốc không Ưu tiên là $10 (thuốc biệt dược).

Tham khảo Bằng chứng Bảo hiểm và/hoặc Bản Tóm tắt Phúc lợi và Bảo hiểm của Healthy Workers HMO để biết thêm thông tin về phúc lợi thuốc kê toa của quý vị. Nếu muốn biết thuốc kê toa của quý vị có được bao trả hay không, Danh mục thuốc San Francisco Health Plan .

Tìm Nhà thuốc

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốc