Tiếp tục Chăm Sóc

Một hội viên mới hoặc hội viên có bác sĩ không còn trong mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ của SFHP có thể yêu cầu hoàn tất các dịch vụ được bao trả do nhà cung cấp dịch vụ không tham gia mạng lưới cung cấp, nếu tại thời điểm đăng ký của hội viên này với SFHP, hội viên này đang nhận dịch vụ từ nhà cung cấp đó cho một trong những bệnh sau:

Những bệnh này bao gồm:

  • Bệnh cấp tính
  • Bệnh mãn tính trầm trọng
  • Thai kỳ (trừ chăm sóc hậu sản)
  • Bệnh giai đoạn cuối
  • Trẻ em từ lúc sinh đến 36 tháng tuổi
  • Hội viên đã được chấp thuận từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nay đã kết thúc hoặc không tham gia mạng lưới cho phẫu thuật hoặc thủ thuật khác như một phần của quá trình điều trị đã được chứng minh.
  • Sức khỏe tâm thần của bà mẹ

Liên lạc với Dịch vụ Khách hàng của SFHP theo số 1(415) 547-7800 hoặc 1(800) 288-5555 để yêu cầu tiếp tục nhận chăm sóc sức khỏe từ một nhà cung cấp dịch vụ đã kết thúc hoặc một nhà cung cấp dịch vụ không theo hợp đồng.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.