Tìm Nhà thuốc

 

Tìm kiếm Nhà thuốc ở San Francisco
Tìm kiếm Tất cả Nhà thuốc

Thuốc kê toa là một phần trong phúc lợi chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Khi quý vị cần thuốc, Bác sĩ Chăm sóc Chính của quý vị sẽ kê toa thuốc. Một số thuốc cần phải xin phép trước. Hãy nhớ cho nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của quý vị biết là quý vị có nhà thuốc ưu tiên để họ có thể gửi các toa thuốc của quý vị đến đúng địa chỉ nhà thuốc. Để nhận thuốc, xuất trình Thẻ Hội viên Healthy Workers HMO cho nhân viên nhà thuốc ưu tiên của quý vị.

Ngoài các nhà thuốc ở San Francisco được liệt kê trong mạng Công cụ Tìm kiếm Nhà cung cấp, quý vị còn được sử dụng hơn 300 nhà thuốc khác trong năm hạt lân cận (Marin, Contra Costa, Alameda, Santa Clara, và San Mateo). Nếu quý vị đang ở xa Vùng Vịnh và cần sử dụng phúc lợi thuốc kê toa của mình, thì hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc đều có thể gọi số điện thoại ở mặt sau Thẻ Hội viên của quý vị để yêu cầu cho phép cấp cứu ngoài khu vực.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.