Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Quyền và Trách nhiệm của Quý vị

Là hội viên SFHP Healthy Workers HMO, tôi có quyền:

 • Được điều trị một cách tôn trọng bất kể giới tính, văn hóa, ngôn ngữ, ngoại hình, xu hướng tình dục, chủng tộc, khuyết tật hay khả năng sử dụng phương tiện giao thông.
 • Được nhận thông tin về tất cả dịch vụ chăm sóc sức khỏe có sẵn cho mình, bao gồm việc giải thích rõ cách tiếp cận các dịch vụ đó.
 • Được chọn một PCP từ Danh mục Nhà cung cấp dịch vụ Chương trình SFHP Healthy Workers HMO để cung cấp hoặc sắp xếp cho mọi sự chăm sóc mà tôi cần.
 • Được nhận sự chăm sóc y tế tốt và phù hợp bao gồm những dịch vụ sức khỏe phòng ngừa và giáo dục sức khỏe.
 • Được chủ động tham gia vào quyết định về sự chăm sóc y tế của mình. Trong phạm vi cho phép của luật pháp, tôi cũng có quyền từ chối hoặc ngừng điều trị.
 • Được nhận đủ thông tin để giúp tôi ra quyết định đúng đắn trước khi nhận điều trị.
 • Được biết và hiểu rõ tình trạng y tế của mình, kế hoạch điều trị, kết quả dự kiến cũng như những ảnh hưởng có thể có đối với cuộc sống hàng ngày của tôi.
 • Được nhận dịch vụ thông dịch viên miễn phí.
 • Nộp đơn phàn nàn hay khiếu nại nếu nhu cầu ngôn ngữ của tôi không được đáp ứng.
 • Yêu cầu giải thích cho tôi ý nghĩa và giới hạn bảo mật. Nếu là trẻ vị thành niên, tôi hiểu rằng bác sĩ hoặc nhân viên khác có thể cần thảo luận với cha mẹ hoặc người giám hộ của tôi về các vấn đề cụ thể. Trong trường hợp này, thông tin cũng sẽ được thảo luận đầy đủ với tôi.
 • Được bảo mật hồ sơ y tế, trừ khi việc tiết lộ được luật pháp yêu cầu hoặc chính tôi cho phép bằng văn bản. Với thông báo phù hợp, tôi có quyền xem xét hồ sơ y tế của mình với PCP.
 • Được biết về việc chuyển đến bệnh viện khác, bao gồm thông tin về lý do cần phải chuyển viện và bất kỳ sự thay thế nào có sẵn.
 • Được PCP của mình giới thiệu để xin ý kiến thứ hai.
 • Được thông báo đầy đủ về quy trình kháng nghị của SFHP và hiểu cách sử dụng mà không sợ bị gián đoạn chăm sóc sức khỏe và trực tiếp đến kháng nghị.
 • Được tham gia thiết lập chính sách công của SFHP, như được nêu trong Bằng chứng Bảo hiểm này.

Trách nhiệm của Hội viên

Là hội viên Healthy Workers HMO, tôi có trách nhiệm phải:

 • Đọc cẩn thận tất cả tài liệu SFHP ngay sau khi đăng ký để hiểu được cách sử dụng những Quyền lợi SFHP của mình.
 • Nêu thắc mắc khi cần thiết.
 • Tuân theo các điều khoản về tư cách hội viên SFHP như được giải thích trong Bằng chứng Bảo hiểm này.
 • Có trách nhiệm với sức khỏe của mình.
 • Tuân thủ kế hoạch điều trị mà bác sĩ lập ra cũng như xem xét và chấp nhận hậu quả có thể có nếu tôi không tuân theo kế hoạch điều trị hoặc những khuyến cáo.
 • Đặt câu hỏi về tình trạng y tế của tôi và chắc chắn hiểu rõ những giải thích cũng như hướng dẫn tôi nhận được.
 • Lấy hẹn và đến đúng hẹn cũng như cho bác sĩ biết trước nếu tôi phải hủy hẹn.
 • Trao đổi cởi mở với bác sĩ của mình để có thể tạo mối quan hệ tốt dựa trên lòng tin và sự hợp tác.
 • Đưa ra đề nghị để cải thiện SFHP.
 • Giúp SFHP lưu giữ hồ sơ y tế chính xác và cập nhật bằng cách cung cấp thông tin kịp thời về những thay đổi trong địa chỉ, tình trạng gia đình và chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe khác.
 • Thông báo cho SFHP biết ngay khi có thể nếu tôi bị lập hóa đơn sai hoặc có khiếu nại.
 • Đối xử với tất cả nhân viên của SFHP và chuyên viên chăm sóc sức khỏe một cách tôn trọng và lịch sự.
  Đóng phí bảo hiểm, khoản đồng thanh toán và các khoản phí cho các dịch vụ không được bao trả khác đúng thời hạn theo yêu cầu của chương trình Healthy Workers HMO.
×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.