Các Quyền lợi và Dịch vụ được Bao trả

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Điều trị Sức khỏe Hành vi

Các dịch vụ này phải phát triển hoặc phục hồi các hoạt động hàng ngày cho Hội viên mắc chứng Rối loạn Phổ Tự kỷ càng nhiều càng tốt. Điều trị này bao gồm phân tích hành vi được áp dụng (ABA) và các dịch vụ dựa trên bằng chứng khác đã được xét duyệt và chứng minh là có tác dụng. Đây là những dịch vụ cho hội viên Medi-Cal đến 21 tuổi.

Chăm sóc Sức khỏe Tâm thần

Quý vị có cần người để nói chuyện không?
SFHP làm việc với một công ty tên là Beacon Health Options (“Beacon”) để cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần từ nhẹ đến trung bình cho bệnh nhân ngoại trú, như:

  • Đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân và nhóm (liệu pháp tâm lý) Những dịch vụ này bao gồm tư vấn của bác sĩ tâm lý và đôi khi có sẵn tại phòng khám chăm sóc chính của quý vị.
  • Nghiệm pháp tâm lý khi được chỉ định lâm sàng để đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần
  • Tư vấn và khám tầm soát sức khỏe tâm thần và sử dụng rượu (Tầm soát, Can thiệp Ngắn, Giới thiệu và Điều trị, “SBIRT”)
  • Dịch vụ bệnh nhân ngoại trú bao gồm xét nghiệm, thuốc và tiếp liệu
  • Tư vấn tâm thần
Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần

Các dịch vụ như đánh giá và điều trị sức khỏe tâm thần cho cá nhân và nhóm, nghiệm pháp tâm lý, các dịch vụ cụ thể cho bệnh nhân ngoại trú (bao gồm thuốc xét nghiệm, tiếp liệu và thuốc bổ sung) và tư vấn tâm thần. Hãy gọi cho Beacon Health Options để biết thêm thông tin theo số 1(855) 371-8117 hoặc beaconhealthoptions.com.

Tìm kiếm Nhà cung cấp của Beacon
Tư vấn và Tầm soát Lạm dụng Rượu (AMSC) và Điều trị Rối loạn do Sử dụng Hóa chất

San Francisco Health Plan bao trả các dịch vụ khám điều trị lạm dụng rượu cho hội viên từ 18 tuổi trở lên, bao gồm:

  • Tầm soát lạm dụng rượu
  • Tư vấn can thiệp hành vi

Những dịch vụ này thường được bác sĩ chăm sóc chính hoặc bác sĩ tâm lý thực hiện tại phòng khám chăm sóc chính của quý vị. Bác sĩ của quý vị cũng có thể giới thiệu quý vị đến San Francisco County Community Behavioral Health Services (CBHS) để điều trị thêm về rối loạn do sử dụng rượu và hóa chất. Quý vị có thể gọi Đường dây Trợ giúp Sử dụng của CBHS 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần theo số 1(415) 255-3737 hoặc 1(888) 246-3333 (miễn phí). Nếu bị khiếm thính, quý vị có thể gọi đường dây TDD của CBHS theo số 1(888) 484-7200.