Sa Loob ng SFHP

Simula sa ika-6 ng Hunyo, 2022, ang Service Center ng SFHP ay magiging bukas nang tatlong araw kada linggo para sa mga serbisyo sa personal na aplikasyon at pagpapatala. Available na ngayon ang mga appointment sa personal at sa pamamagitan ng telepono.

Narito pa rin Kami para sa Iyo!
Patuloy na nagbibigay ang Service Center ng SFHP ng mga may pinakamataas na kalidad na serbisyo sa pagpapatala para sa iyo at sa pamilya mo. Sa mapanghamong panahong ito ng COVID-19, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng San Franciscans – ginagawa namin ang lahat ng ito sa personal at sa telepono.

Nagbibigay ang aming Pangkat sa Pagpapatala ng impormasyon at tulong sa aplikasyon para sa mga programang Medi-Cal, CalFresh, Covered California, SF City Option at Healthy San Francisco.

Available ang mga personal na appointment nang:
Martes at Huwebes 8:30am – 5:00pm
Miyerkules 8:30am – 4:00pm (magsasara ng 3:00pm tuwing ika-3 Miyerkules ng buwan)

Available ang mga appointment sa telepono nang:
Lunes hanggang Biyernes 8:30am – 5:00pm
Sabado 8:30am – 12:00pm

Ikalulugod ng aming pangkat na matulungan ka sa mga pangangailangan sa saklaw sa kalusugan na pinakaangkop para sa iyo!

Upang mag-iskedyul ng appointment sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1(415) 777-9992 o sa 1(888) 558-5858. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano maghanda para sa iyong appointment, mangyaring mag-click dito..

Para sa iyong kaligtasan, iniaatas namin sa lahat ng bisita sa Service Center na magsuot ng mask sa lahat ng oras habang nasa tanggapan namin. Salamat sa iyong pakikipagtulungan at pag-unawa sa usaping ito. Mga tagubilin sa kung paano isumite ang iyong mga dokumento para sa pagpapatunay bago ang iyong appointment:

Nagbibigay kami sa aming Service Center ng de-kalidad na serbisyo sa paraang may paggalang sa kultura at nasa wikang pinili mo. Kung, sa anumang dahilan, ay hindi namin natugunan ang iyong mga pangangailangan, mangyaring ipaalam ito sa amin.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.