Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Mga Benepisyo ng Medi-Cal para sa Kapanatagan ng Iyong Isip

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala »

Mental Health Landing Page Banner - Chinese Vietnamese Tagalog

Pangangalaga sa Kalusugan ng Isip

Nakikipagtulungan ang SFHP sa kumpanya na tinatawag na Carelon Behavioral Health (“Carelon”) upang magbigay ng mga serbisyo sa banayad hanggang katamtamang kundisyon sa kalusugan ng isip. Ang ilang halimbawa ay:

  • Psychotherapy (indibidwal at panggrupong pagtatasa at paggamot sa kalusugan ng isip). Kasama sa mga serbisyong ito ang pagpapayo mula sa isang therapist. Kung minsan, makukuha ang mga serbisyong ito sa iyong klinika ng pangunahing pangangalaga.
  • Psychological na pagsusuri kapag kinakailangan upang matasa ang isang isyu sa kalusugan ng isip.
  • Mga pang-outpatient na serbisyong kinabibilangan ng pagsusuri sa laboratoryo, mga gamot, at mga supply.
  • Pagatatasa sa psychiatry para sa mga gamot.
Medi-Cal Member Videos
Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Mga Benepisyo at Serbisyo ng MiyembroManood ng Mga Video »

Paggamot sa Kalusugan ng Pag-uugali para sa Mga Miyembro ng Medi-Calna Wala pang 21 Taong Gulang

Ang mga miyembro ng San Francisco Health Plan (SFHP) na wala pang 21 taong gulang ay may access sa mga serbisyo ng Behavioral Health Treatment (BHT). Kasama sa BHT ang Applied Behavior Analysis (ABA) at iba pang serbisyo na nasuri at napatunayang gumagana.

Ang ABA ay isang therapy na makakatulong sa mga batang may autism at iba pang isyu sa pag-uugali. Matutulungan ng ABA ang mga bata sa pakikipag-ugnayan, mga kasanayan sa pakikisalamuha, pagkakatanda, at atensyon. Nakikipagtulungan ang mga provider ng ABA sa mga pamilya upang matulungan ang kanilang mga anak. Dapat sumulat ng referral ang doktor para sa BHT o ABA na pangangalaga.

Maaaring maging kwalipikado ang isang miyembro para sa Behavioral Health Treatment (BHT) kung natutugunan niya ang mga pamantayan sa ibaba:

Walang 21 taong gulang.

May mga pag-uugali na nagpapahirap sa buhay sa bahay o lipunan. Ang ilang halimbawa ay galit, karahasan, pananakit sa sarili, paglalayas, at mga problema sa paglalaro o pakikipag-ugnayan.

May diagnosis ng Autism Spectrum Disorder o iba pang isyu sa pag-uugali.

May mga pag-uugali na nagpapahirap sa buhay sa bahay o lipunan. Ang ilang halimbawa ay galit, karahasan, pananakit sa sarili, paglalayas, at mga problema sa paglalaro o pakikipag-ugnayan. Hindi mo kailangan ng referral upang makakuha ng Mga Serbisyo sa Kalusugan ng Isip. Maaari kang tumawag sa Carelon Behavioral Health upang matuto pa o magpa-appointment sa 1(855) 371-8117 or carelonbehavioralhealth.com.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.