Privacy Policy

Nirebisa: Marso 11, 2019

Lubos kaming naninindigan sa pagprotekta sa pagkapribado ng iyong personal na impormasyon. Nalalapat ang patakaran sa pagkapribado na ito (“Patakaran sa Pagkapribado”) sa sfhp.org Website (“Website”) na ginawa at minementina ng San Francisco Health Plan at binubuo nito ang abiso namin sa iyo upang mabigyan ka ng impormasyon tungkol sa aming mga kagawian sa pagkapribado. Para sa mga layunin ng Patakaran sa Pagkapribado, ang mga salitang “SFHP,” “kami,” “amin,” at “namin” ay tumutukoy sa San Francisco Health Plan at mga affiliate nito.

Hindi namin kinokolekta ang iyong personal na impormasyon sa Website na ito maliban na lang kung kusang-loob mong ibibigay ito sa amin, gaya ng higit pang inilalarawan sa ibaba. Sa pamamagitan ng paggamit sa Website ng SFHP, sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Website at sa mga kagawiang inilalarawan sa aming Patakaran sa Pagkapribado. Kung hindi kayo sumasang-ayon sa mga tuntunin ng Patakaran sa Pagkapribado na ito, mangyaring huwag gamitin ang Website at umalis na kaagad dito.

1. Seguridad ng Personal na Impormasyon at Account.
Kapag ina-access mo ang aming Website, hindi kami nangongolekta ng personal na impormasyon tungkol sa iyo maliban na lang kung kusang-loob mong isusumite ang naturang impormasyon. Ang personal na impormasyon ay anumang impormasyon o data na natatangi sa isang indibidwal gaya ng pangalan, numero ng social security, address, e-mail address, petsa ng kapanganakan, atbp. (“Personal na Impormasyon”). May mga bahagi ang aming Website kung saan magagawa mong magbigay sa amin ng Personal na Impormasyon upang maihatid ang mga hinihiling na materyal, produkto o serbisyo sa iyo, magsumite ng karaingan, masagot ang iyong mga tanong, o mabigyang-daan kang mag-update ng impormasyon. Dagdag pa rito, maaaring hilingin ang pagpaparehistro at kolektahin ang Personal na Impormasyon sa ilang partikular na bahagi ng Website kung saan partikular at sinasadya mong ibigay ang naturang impormasyon (hal., pagpaparehistro sa subscription, mga suhestyon, o mga kahilingan sa serbisyo sa customer). Ipinahahayag mong tunay at tumpak ang Personal na Impormasyong isinumite sa proseso ng pagpaparehistro at sumasang-ayon ka na ikaw lang ang tanging may responsibilidad sa seguridad ng iyong password at account. Kung may hindi awtorisadong pag-access o paggamit ng iyong account, kinakailangan mo kaming abisuhan kaagad. Kung gusto mong palitan ang anumang impormasyong ibinigay mo sa amin online, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono sa 1(415) 547-7818.

2. Paggamit ng Personal na Impormasyon.
Ginagamit lang ang Personal na Impormasyon na gaya ng inilalarawan dito. Hindi namin ibebenta, lilisensyahan, ipapadala o ihahayag ang Personal na Impormasyon na ibibigay mo sa amin sa labas ng San Francisco Health Plan maliban sa mga nakakontratang ahente o vendor na nagbibigay ng mga serbisyong sumusuporta sa mga pagpapatakbo ng San Francisco Health Plan o kapag iniaatas ng batas (mangyaring tingnan ang Seksyon 9 para sa karagdagang impormasyon). Isinasagawa ang anuman at lahat ng naturang paghahayag ng anumang Personal na Impormasyon hanggang sa sukdulang nasasaklawan ng mga nalalapat na batas at regulasyon. Mangyaring sumangguni sa seksyon 14 na “Abiso tungkol sa Kagawian sa Pagkapribado para sa Impormasyon sa Kalusugan” para sa mas detalyadong paliwanag ng limitadong paggamit ng iyong Personal na Impormasyon. Kinakailangan ng pahintulot mo sa anumang iba pang paggamit ng iyong Personal na Impormasyon na hindi inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado.

3. Walang Pagkakakilanlang Impormasyon.
Sa pamamagitan ng paggamit mo sa Website, maaari rin kaming kumuha ng ilang partikular na impormasyon na hindi tumutukoy sa iyo bilang indibidiwal (“Walang Pagkakakilanlang Impormasyon”). Sa pangkalahatan, kinokolekta ang impormasyong ito sa pamamagitan ng “data ng trapiko” at maaaring may kaugnay itong paggamit ng “Cookies,” “mga IP Address” o iba pang numerong code na ginagamit upang tukuyin ang isang computer.

4. Paggamit ng Walang Pagkakakilanlang Impormasyon.
Ginagamit namin ang Walang Pagkakakilanlang Impormasyon upang matulungan kaming matukoy kung paano ginagamit ng mga tao ang mga bahagi ng Website at kung sino ang aming mga mambabasa nang sa gayon ay mapahusay namin ang aming Website at matiyak na kaaya-aya ito para sa maraming tao hangga’t maaari. Ginagamit rin namin ang Walang Pagkakakilanlang Impormasyon upang ibigay ang impormasyon sa statistical “ratings” nang magkakasama sa aming mga partner at sa iba pang third party tungkol sa kung paano sama-samang ginagamit ng aming mga user ang aming Website. Maaari rin naming gamitin o ibahagi ang Walang Pagkakakilanlang Impormasyon (o iba pang impormasyon, bukod sa Personal na Impormasyon) sa anupamang paraang sa tingin namin ay naaangkop o kinakailangan.

5. Mga Patakaran para sa mga Batang Wala Pang 13 Taong Gulang.
Hindi kami sadyang nangongolekta ng anumang impormasyon mula sa mga tao na wala pang 13 taong gulang, nang walang pahintulot ng magulang o legal na tagapag-alaga ng bata. Kung mapag-alaman namin na nagsumite ang iyong anak ng Personal na Impormasyon, at gusto mong hilingin na maalis ang naturang impormasyon sa aming system, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono sa 1(415) 547-7818. Idinisenyo ang aming Website na para sa mga nasa hustong gulang. Hindi nilayong gawin ang aming Website para sa mga batang wala pang 13 taong gulang. Hindi dapat gamitin ng mga batang wala pang 13 taong gulang ang aming Website nang hindi muna humihingi ng pahintulot sa magulang.

6. Cookies.
Maaari kaming gumamit ng Cookies upang maihatid ang ilan sa mga serbisyo sa aming Website. Ang “Cookies” ay mga piraso ng impormasyon na inililipat ng isang website sa hard disk ng iyong computer para sa mga layunin ng pagtatabi ng rekord. Ginagawang mas madali para sa iyo ng cookies na mag-surf sa web sa pamamagitan ng pag-save ng iyong mga password, pagbili, at kagustuhan habang nasa Website ka namin. Karaniwan sa industriya ng internet ang paggamit ng Cookies, at maraming malaking website ang gumagamit ng mga ito upang magbigay ng mga kapaki-pakinabang na feature para sa kanilang mga customer.. Hindi tinutukoy ng cookies ang pagkakakilanlan ng mga user, pero natutukoy ng mga ito ang computer ng user. Hindi kailanman gumagamit ng Cookies ang aming Website upang kumuha ng impormasyon mula sa iyong computer na hindi orihinal na ipinadala sa pamamagitan sa isang Cookie. Maliban sa inilalarawan sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, hindi namin ginagamit ang impormasyong naipadala sa pamamagitan ng Cookies para sa anumang layuning pampromosyon o marketing, at hindi rin ibinabahagi ang impormasyong iyon sa kahit sinong third party.

7. Mga Internet Protocol Address.
Ang Internet Protocol Address (“IP Address”) ay isang numero na awtomatikong tumutukoy sa computer o machine na ginagamit mo upang i-access ang Internet. Nagbibigay-daan ang address sa aming server na maipadala sa iyo ang mga web page na gusto mong bisitahin. Maaari nitong ihayag ang server na pag-aari ng iyong Internet Service Provider. Ginagamit namin ang iyong IP Address upang makatulong sa pagtukoy ng mga problema sa aming server at upang masuportahan ang pangangasiwa sa aming site.

8. Spyware.
Hindi kami kailanman gumagamit o nag-i-install ng spyware sa iyong computer, at hindi rin kami gumagamit ng spyware upang kumuha ng impormasyon mula sa iyong computer.

9. Pag-access ng Mga Third Party
Paminsan-minsan ay nagkakaroon kami ng mga third-party na ahente, subcontractor, vendor, affiliate at mga joint venture na nagsasagawa ng mga tungkulin sa ngalan namin. Maaaring magkaroon ang mga entidad na ito ng access sa Personal na Impormasyon na kinakailangan upang maisagawa nila ang kanilang mga tungkulin at may obligasyon sila sa ilalim ng kontrata na panatilihin ang pagkakumpidensyal at seguridad ng naturang Personal na Impormasyon. Pinaghihigpitan sila sa paggamit o pagpapalit ng data na ito sa anumang paraan maliban para sa pagbibigay ng mga hinihiling na serbisyo sa Website.

10. Mga Link sa Iba Pang Website.
Nalalapat lang ang Patakaran sa Pagkapribado na ito sa Website ng San Francisco Health Plan, at hindi sa mga Website ng iba pang kumpanya o organisasyon kung saan maaaring naka-link kami. Kabilang sa mga link na ito ang mga link mula sa mga sponsor, partner at iba pa na hindi namin kontrolado. Magagawa ng iba pang site na ito na magpadala ng sarili nilang cookies sa iyo, kolektahin ang data mo, o hingiin ang iyong personal na impormasyon. Maging alerto palagi kung saan ka napupunta. Wala kaming pananagutan sa mga pagkilos at patakaran sa pagkapribado ng mga third party at iba pang Website. Hinihikayat ka naming basahin ang naka-post na pahayag sa pagkapribado at mga tuntunin at kundisyon sa user sa tuwing gumagamit ka ng anupamang Website.

11.  Patakaran sa Seguridad.
Lubos naming pinagtutuunan ang kahalagahan ng seguridad para sa lahat ng Personal na Impormasyon na nauugnay sa iyo. Nag-iingat kaming mabuti sa pagsasagawa ng secure na pagpapadala ng iyong impormasyon mula sa iyong PC patungo sa aming mga server. Ang Personal na Impormasyong kinokolekta ng aming Website ay sino-store sa ligtas na operating environment na hindi available sa publiko. Gumagamit kami ng mga built-in na firewall (isang kumbinasyon ng computer hardware at software) upang pigilan ang mga hindi awtorisadong user mula sa pag-access ng impormasyon sa pamamagitan ng aming computer network. Mayroon kaming mga naaangkop na pamamaraang panseguridad sa aming mga pisikal na pasilidad upang magprotekta laban sa pagkawala, maling paggamit, o pagbabago ng impormasyon na nakolekta namin mula sa iyo sa aming site.

Para sa mga transaksyon na on-line na pagbabayad, ipinapadala ang impormasyong ibinibigay sa amin gamit ang pag-encrypt ng  SSL (Secure Socket Layer). Ang  SSL ay isang napatunayan nang coding system na nagbibigay-daan para awtomatikong i-encrypt, o i-scramble, ng iyong browser ang data bago mo ito ipadala sa amin. Hindi gagamitin ang impormasyon tungkol sa pagbabayad bukod sa mga transaksyong ginagawa sa site na ito at walang paghahayag na gagawin sa mga third party maliban sa hinihingi para sa pagpoproseso ng online na pagbabayad o kung hindi naman ay hinihingi ng batas. Pinoprotekahan din namin ang impormasyon sa pamamagitan ng paglalagay nito sa isang ligtas na parte ng aming mga web site na tanging mga partikular na kwalipikadong empleyado ng San Francisco Health Plan lang ang may access. Gayunpaman, sa kasamaang-palad ay walang paglilipat ng data sa Internet na 100% ligtas. Bagama’t nagsisikap kaming protektahan ang iyong impormasyon, hindi namin masisigurado o magagarantiya ang seguridad ng naturang impormasyon. Sino-store sa mga server na may limitadong access ang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan tungkol sa iyo. Pananatilihin namin ang mga pag-iingat upang protektahan ang seguridad ng mga server na ito at ng iyong impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan.

Ang mga empleyado lang na nangangailangan ng access sa iyong Personal na Impormasyon upang magawa nila ang mga trabaho nila ang binibigyan ng access, at lumagda ang bawat isa ng mga kasunduan sa pagkakumpidensyal. Ang sinumang empleyadong lalabag sa aming mga patakaran sa pagkapribado at/o seguridad ay isasailalim sa pandisiplinang pagkilos, kabilang ang posibleng pagkakatanggal sa trabaho at sibil at/o kriminal na paglilitis.

Nilalayon naming protektahan at panatilihing kumpidensyal ang lahat ng impormasyong kusang ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng Website, at tratuhin ang naturang impormasyon nang may pagsasaalang-alang at pagkakumpidensyal na gaya sa anumang impormasyong ipinadadala sa amin sa pamamagitan ng U.S. mail o ipinaparating sa amin sa pamamagitan ng telepono. Gayunpaman, dahil sa likas na katangian ng Internet, nahahadlangan kami sa paggarantiya sa pagkakumpidensyal ng impormasyon na natatanggap namin sa pamamagitan ng Website o e-mail. Kung gusto mo, maaari ka na lang makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono sa 1(415) 615-4500.

12. Mga Pakikipag-ugnayan sa Aming Website.
Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa Patakaran sa Pagkapribado na ito, sa mga patakaran ng Website na ito, o sa iyong mga transaksyon sa Website na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa:

San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119
Mag-email sa amin.

13. Mga Pagbabago sa Patakaran sa Pagkapribado.
Maaaring pana-panahon naming amyendahan ang Patakaran sa Pagkapribado na ito. Ipo-post sa publiko sa bahaging ito ng Website ang mga naturang pagbabago. Tungkulin mong basahin ang Patakaran sa Pagkapribado ng Website sa tuwing gagamitin mo ang website na ito. Sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng website na ito, sumasang-ayon ka sa anumang pagbabago sa aming Pakataran sa Pagkapribado ng Website.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.