Makipag-ugnayan sa Amin

Mga Logo at Pag-eendorso ng SFHP

Paggamit ng Mga Logo, Pangalan, at Marka ng Serbisyo ng SFHP:

Walang organisasyon, provider o vendor mula sa labas ang maaaring gumamit sa logo, pangalan, marka ng serbisyo, trademark, o kawangis ng San Francisco Health Plan (SFHP) nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa SFHP at kasunduang susunod sa alinmang naaangkop na kundisyon para sa paggamit. Dapat makakuha ng naturang pahintulot nang hindi bababa sa 90 araw bago ang iminumungkahing paggamit.

Walang Pag-eendorso

Hindi nag-eendorso o nagpo-promote ang San Francisco Health Plan (SFHP) ng anumang provider, pangkalusugang network, organisasyon, o vendor.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.