Manatiling San Francisco Malusog

Nag-aalok SFHP ang Sentro ng Serbisyo ng tulong sa Medi-Cal na pagpapatala at marami pang ibang mga programa.


Magtakda ng Appointment

Maligayang pagdating sa SFHP Sentro ng Serbisyo! Nag-aalok kami ng tulong sa aplikasyon at pagpapatala sa Medi-Cal, CalFresh, Covered California, SF City Option, Healthy San Francisco, at marami pang ibang mga programa.


Narito ang aming pangkat upang tulungan ka

Mahalaga ang saklaw pangkalusugan para mapanatiling malusog ka at ang iyong pamilya. Nagbibigay kami ng pinakanapapanahong impormasyon sa iba’t ibang mga pagpipilian sa saklaw na available. Tutulungan ka ng aming pangkat na magpatala sa programang pangkalusugan na umaangkop sa iyong mga pangangailangan ngayon.

Magpaiskedyul ng personal o sa pamamagitan ng telepono na appointment.

Matutulungan ka namin sa wikang gusto mo.

Tulungan kaming mahanap ang tamang programa para sa iyo.

Sa panahon ng iyong appointment, maaari ring makatulong sa iyo ang isang espesyalista sa pagpapatala na makumpleto o i-renew ang iyong Medi-Cal aplikasyon.

Aalamin din namin kung kwalipikado ka para sa CalFresh, California’s programa ng pag-access sa pagkain. Nagbibigay ang programang ito ng buwanang tulong upang bumili ng pagkain sa maraming mga merkado at tindahan ng pagkain.

Pag-iiskedyul ng iyong pagbisita

Pinapadali SFHP at pinalilinaw ng Sentro ng Serbisyo ang pagpapatala sa Medi-Cal at iba pang mga programang pangkalusugan. Narito kami para tulungan ka sa bawat hakbang ng paraan.

Mga appointment sa telepono
Lunes hanggang Biyernes 8:30am – 5:00pm
Sabado 8:30am – 12:00pm

Personal na mga appointment
Martes at Huwebes 8:30am – 5:00pm
Miyerkules 8:30am – 4:00pm
(nagsasara kami nang 3:00pm sa tuwing ika-3 na Miyerkules ng buwan)
 

I-book ang iyong appointment online sa isang enroller sa SFHP Service Center.

Tumawag nang walang bayad sa 1(800) 288-5555 o sa 1(415) 547-7830 (TTY), Lunes hanggang Biyernes, mula 8:30am hanggang 5:30pm upang mag-iskedyul ng personal na appointment o appointment sa telepono.

Nasa downtown ang Sentro ng Serbisyo San Francisco malapit sa Chinatown. May mga Muni malapit na linya ng bus at malapit kami sa Montgomery Street BART/Muni station.

7 Spring Street
San Francisco, CA 94104

Ano ang Dapat Malaman Bago Sumapit ang Iyong Appointment

  • Kinakailangan ang isang photo ID.
  • Kailangan mo ring magkaroon ng katibayan ng kita para sa BAWAT miyembro ng sambahayan mo at katibayan ng San Francisco paninirahan. Gagamitin ng pangkat ng pagpapatala ang mga dokumentong ito upang malaman kung anong saklaw na pangkalusugan o programa ka kwalipikado.
  • Maaaring abutin ng 1 oras o higit pa ang iyong appointment.
  • Maaaring makansela ang iyong appointment kapag nahuli ka nang mahigit 15 minuto.
  • Ihanda ang lahat ng iyong mga dokumento bago ang iyong appointment.
  • Para suriin ang listahan ng mga kinakailangang dokumento, i-click dito.
  • Dapat mapetsahan ang lahat ng mga dokumento (maliban sa photo ID) sa loob ng 45 araw ng iyong petsa ng appointment.
  • Para sa kaligtasan ng mga kawani at kliyente, inaatasan namin ang lahat ng bumibisita sa Sentro ng Serbisyo na magsuot ng mask.

Pagsusumite ng Iyong mga Dokumento

Alamin ang higit pa tungkol sa mga dokumento na kailangan mo at kung paano isusumite ang mga ito bago ang iyong appointment. May iba’t ibang proseso ng pagpapatala ang bawat programa, ngunit tutulungan ka naming malaman ang bawat hakbang. Panoorin ang video na nasa ibaba.

Mula sa Aming Komunidad

Nagpapasalamat ako sa serbisyong ito. Akala ko ay mahihirapan akong makakuha ng saklaw pangkalusugan, pero ginawang madali ng Sentro ng Serbisyo ang pagkuha ng insurance. Salamat!

Madali ang buong proseso, napakamaunawain at mabait ang aking espesyalista sa pagpapatala. Madaling makipagtulungan sa buong pangkat.

Nakatanggap ako ng tulong at magandang payo tungkol sa mga op-syon ko sa insurance na pangkalusugan. Ngayon ay sinasaklaw na ako at ang pamilya ko.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.