Mga Patakaran sa Pagkapribado ng SFHP

Mga Patakaran sa Pagkapribado ng SFHP

Inaatasan ng batas ang San Francisco Health Plan (SFHP) na gawing pribado ang iyong impormasyon sa kalusugan. Inaatasan din kami na ipaalam sa iyo ang aming mga kagawian sa pagkapribado hinggil sa iyong pinoprotektahang impormasyon sa kalusugan (PHI).

Abiso tungkol sa mga Patakaran sa Pagkapribado (Medi-Cal)
Abiso tungkol sa mga Patakaran sa Pagkapribado (Healthy Workers HMO)

Form ng Karaniwang Paglalabas at Awtorisasyon

Form ng Kahilingan sa Access sa Mga Rekord

Form ng Pagtatalaga ng Personal na Kinatawan

Kahilingan para sa Pagtutuos ng Mga Paghahayag

Form ng Pahintulot para sa Karaingan at Apela

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.