Manood ng Mga Bagong Video Tungkol sa Iyong Mga Benepisyo at Serbisyo Bilang Miyembro ng Medi-Cal

May mga bagong video ang SFHP upang tulungan kang matuto pa tungkol sa iyong mga benepisyo sa Medi‑Cal.

Manood ng mga video tungkol sa mga paksang ito:

  • Iyong Welcome Kit para sa bagong miyembro
  • Paano mag-navigate sa sistema ng pangangalaga
  • Access sa Provider ng Pangunahing Pangangalaga
  • Access sa isang Espesyalista
  • Mga serbisyo ng tagapagsalin
  • At napakarami pang iba!

Kung may mga tanong ka tungkol sa iyong mga benepisyo o serbisyo, tumawag sa Serbisyo sa Customer sa 1(415) 547-7800, Lunes–Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm.