Paano I-renew and Iyong Saklaw sa Medi-Cal

Paano I-renew and Iyong Saklaw sa Medi-Cal

Bilang miyembro ng Medi-Cal, susuriin ang iyong pagiging kwalipikado bawat taon. Ilalapat ang mga hakbang sa ibaba sa karamihan ng mga miyembro ng Medi-Cal.

  • Susuriin ng tanggapan ng Medi-Cal ang impormasyon sa iyong case file.
  • Susuriin nila ang impormasyon sa kanilang mga system upang alamin kung kwalipikado ka pa rin para sa Medi-Cal. Maghintay ng sulat. Sasabihin sa iyo sa sulat kung kwalipikado ka pa rin para sa programa ng Medi-Cal .
  • Maaaring humiling ng karagdagang impormasyon. Kung kulang ang impormasyon upang matukoy kung kwalipikado ka pa rin, maaaring hilingin sa iyo ng programa ng Medi-Cal na magbigay ng karagdagang impormasyon.

Tumawag sa tanggapan ng Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 para sa higit pang impormasyon.

Kung natanggap mo ang iyong renewal packet at may mga tanong ka kung paano sagutan ang mga form, tawagan kami sa 1(888) 558-5858, mula Lunes hanggang Biyernes, nang 8:30am hanggang 5:30pm, o makipag-ugnayan sa aming Serbisyo sa Customer. Tiyaking isama ang iyong pangalan, numero ng telepono, at paliwanag kung paano ka namin matutulungan.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.