Umaksyon para Panatilihin ang Inyong Medi-Cal

Posibleng kailanganin ninyong umaksyon sa lalong madaling panahon para malaman kung kwalipikado pa rin kayo para sa Medi-Cal.Mga Madalas na Itanong »

Parating na ang inyong liham ng pag-renew. Huwag itong palampasin!  

Malapit na kayong mag-renew ng inyong coverage sa Medi-Cal . Makakatanggap kayo ng liham na nagpapaalam sa inyo kung ang inyong Medi-Cal ay awtomatikong na-renew ng county o kung kailangan ng inyong county ng higit pang impormasyon. Kung makakatanggap kayo ng packet sa pag-renew o abisong nanghihingi ng higit pang impormasyon, maaari ninyong isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng mail, telepono, sa personal, o online.

Kung nagbago ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan, paki-update ang inyong impormasyon ngayon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 (toll-free). Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa portal ng Benefits Cal. Bisitahin ang benefitscal.com para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano i-access ang inyong online na account. Maaari kayo nitong matulungang panatilihin ang inyong coverage sa Medi-Cal.


Pagbabago sa Mga Kalagayan

Mangyaring magpatuloy na iulat ang anumang mga pagbabago sa iyong sambahayan sa iyong tanggapan ng lokal na lalawigan. Kasama rito ang mga pagbabago sa iyong kita, estado sa kapansanan, numero ng telepono, o address sa pagpapadala ng sulat. Dapat mo ring iulat kung ang isang tao sa iyong sambahayan ay nabuntis, kung may lumipat, o anumang bagay na maaaring makaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat sa Medi-Cal.

Pag-uulat ng Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan

Mahalaga para sa lalawigan na magkaroon ng iyong kasalukuyang impormasyon sa pakikipagugnayan. Mangyaring iulat ang anumang mga pagbabago sa iyong impormasyon sa pakikipagugnayan upang hindi mo ma-miss ang mahalagang impormasyon tungkol sa iyong saklaw ng Medi-Cal. Mangyaring iulat ang lahat ng na-update na impormasyon sa pakikipag-ugnayan, tulad ng iyong numero ng telepono, email address, o address ng bahay, sa iyong tanggapan ng lokal na county online o sa pamamagitan ng telepono, email, fax, o personal. Maaari kang makahanap ng isang listahan ng mga tanggapan ng lalawigan sa dhcs.ca.gov/COL. Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa benefitscal.com.

Mga Kahilingan para sa Impormasyon

Kung ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay nakatanggap ng isang liham mula sa lalawigan na humihingi ng impormasyon tungkol sa iyong saklaw ng Medi-Cal, mangyaring ibigay ito. Tutulungan nito ang lalawigan na matiyak na ang iyong saklaw ng Medi-Cal ay mananatiling aktibo.

Mga katanungan?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, o nangangailangan ng tulong sa pag-access sa iyong saklaw ng Medi-Cal, o kung hindi na ipinagpatuloy ang iyong Medi-Cal, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tanggapan ng lokal na lalawigan.

Mga Madalas na Itanong

Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 (toll-free).

Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 (toll-free).

Kung mayroon kayong Medi-Cal, susubukan ng lokal na opisina sa inyong county na i-renew ang inyong Medi-Cal. Gagamitin nila ang impormasyong hawak nila. Hihiling ang lokal na opisina sa county ng higit pang impormasyon kung kailangan nila ito para i-renew ang inyong Medi-Cal. Kung makakatanggap kayo ng packet sa pag-renew o liham na humihiling sa inyo ng higit pang impormasyon, maaari ninyong isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng mail, telepono, sa personal, o online.

Kung nagkaroon ng pagbabago sa inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan o sa mga sitwasyon sa sambahayan, mangyaring i-update ang inyong impormasyon ngayon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na opisina sa inyong county sa 1(855) 355-5757 (toll-free). Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa benefitscal.com .

Oo. Maaaring isagawa ang mga pag-update sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na opisina ng inyong county sa 1(855) 355-5757 (toll-free). Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa benefitscal.com.

Oo, kailangan ninyong iulat ang anumang pagbabago sa inyong sambahayan, gaya ng kita, kung may buntis, may bagong miyembro ng sambahayan, at anumang pagbabago sa inyong address sa lokal na opisina sa inyong county. Maaaring isagawa ang mga pag-update sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na opisina ng inyong county sa 1(855) 355-5757 (toll-free). Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa Maaari din ninyong i-update ang inyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan online sa benefitscal.com.

Oo, mahalagang tumugon ang mga benepisyaryo ng Medi-Cal sa mga kahilingan ng county para sa updated na impormasyon, kabilang ang mga packet sa pag-renew. Sa pamamagitan nito, matitiyak na mayroon ang county ng pinakabagong impormasyon na kailangan nito upang ma-renew ang iyong saklaw sa Medi-Cal. Makakatulong din ito sa county na malaman kung kwalipikado kayo para sa libre o mas murang coverage.

Kung papadalhan kayo ng form sa pag-renew, isumite ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng mail, telepono, sa personal, o online, para hindi mawala ang inyong coverage. Gawin o tingnan ang inyong online na account sa benefitscal.com para mag-sign up para makatanggap ng mga alerto sa text o email tungkol sa inyong kaso. Maaari kayong magsumite ng mga pag-renew o hinihiling na impormasyon online.

Hihiling ang lokal na opisina sa county ng higit pang impormasyon kung kailangan nila ito para i-renew ang inyong Medi-Cal. Kung makakatanggap kayo ng packet sa pag-renew o liham na humihiling sa inyo ng higit pang impormasyon, maaari ninyong isumite ang impormasyon sa pamamagitan ng mail, telepono, sa personal, o online.

Maaaring isagawa ang mga pag-update sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa lokal na opisina ng inyong county sa 1(855) 355-5757 (toll-free). Bisitahin ang benefitscal.com para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano gawin o i-access ang inyong online na account.

Darating ang liham mula sa inyong county sa panahon kung kailan ninyo natanggap ang mga katulad na liham sa mga nakalipas na taon. Halimbawa, kung ang panahon ng pag-renew ng inyong Medi-Cal ay sa Abril sa mga nakalipas na taon, dapat ninyong abangan ang liham mula sa inyong county 2 buwan bago ang Abril.

Kung hindi na kayo kwalipikado para sa Medi-Cal, maaari kayong makakuha ng coverage sa kalusugan sa pamamagitan ng Covered California. Kapag nawala ang Medi-Cal, magagawa ninyong magpatala sa isang Covered California plan nang wala sa panahon ng bukas na pagpapatala. Papadalhan kayo ng lokal na opisina sa county ng impormasyon tungkol sa kung paano mag-sign up.

Maaari naming i-update ang inyong address para sa inyong pinamamahalaang plano sa pangangalaga. Mahalagang ibahagi namin ang impormasyong ito sa county upang patuloy kang makatanggap ng mahahalagang abiso tungkol sa iyong Medi-Cal. Kung ayaw ninyong ibahagi namin ang inyong bagong address sa lokal na opisina ng inyong county, kakailanganin ninyong makipag-ugnayan sa kanila nang direkta at ibigay ang inyong updated na impormasyon. Makipag-ugnayan sa Opisina ng San Francisco Medi-Cal sa 1(855) 355-5757 (toll-free).

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.