Routine Care

Stay Healthy with Medi-Cal

Mga benepisyo ng Medi-Cal para sa anumang oras na kailangan mo ng pangangalaga

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala »

Impormasyon at Suporta para sa Pananatiling Ligtas at Malusog

Mga Dahilan upang Makipagkita sa Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga (PCP)

 • Ang iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.
 • Kikilalanin ka ng iyong PCP at aalamin niya ang karaniwang lagay ng iyong kalusugan. Dahil dito, nagiging mas mahusay na katuwang sila upang matulungan kang gumawa ng mga desisyon sa kalusugan.
 • Maaari kang magtanong sa iyong PCP ng anumang tanong tungkol sa iyong kalusugan.
 • Maaari kang humingi ng tulong sa parehong mga panandaliang isyu sa kalusugan at hindi gumagaling na kundisyon sa kalusugan, tulad ng diabetes at sakit sa puso.
 • Tumutulong ang iyong PCP sa lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagkuha ng mga espesyal na doktor kapag kailangan mo nito.
 • Makakatulong ang mga regular na pagbisita sa iyong PCP upang mabawasan ang mga pagpunta sa emergency room at pamamalagi sa ospital.

Mga Pangkalusugang Pagbisita, Pagsusuri, at Bakuna

Ang iyong kalusugan at kapakanan ang aming pangunahing priyoridad sa San Francisco Health Plan.
Nasa ibaba ang ilan sa mga pangkalusugang pagbisita at pagsusuri na sinasaklaw ng SFHP upang masuportahan ang iyong kalusugan.

Sa Anumang Edad
 • Itanong kung anong mga pagsusuri at bakuna ang naaangkop para sa iyo
 • Mga pagsusuri sa paningin at pandinig
 • Pap test (screening para sa cancer sa cervix para sa mga taong may cervix) bawat 3-5 taon para sa mga may edad na 21-64
 • Anumang bakuna na maaaring kailangan mo
 • Pagsusuri para sa HIV, Hepatitis C, at iba pang nakahahawang sakit

18-45 taong gulang
 • Pagsusuri para sa chlamydia bawat taon kung ikaw ay wala pang 25 taong gulang at aktibo sa pakikipagtalik
 • Bakuna laban sa HPV kung ikaw ay 26 na taong gulang o mas bata (3 dosis sa kabuuan)

45-70 taong gulang
 • Pagsusuri sa kolesterol kada 5 taon kung ikaw ay lampas na sa 45 taong gulang
 • Pagsusuri sa cancer sa colon kung ikaw ay 50-75 taong gulang
 • Screening para sa cancer sa suso/dibdib bawat 2 taon kung ikaw ay 50-69 na taong gulang
 • Bakuna laban sa Zoster sa edad na 50
 • Pagsusuri sa bone density simula sa edad na 65
Upang matuto pa tungkol sa pagtanggap ng Mga Benepisyo sa Pangangalagang Pang-iwas sa Sakit ng Medi-Cal