Regular na Pangangalaga

Manatiling Malusog sa Medi-Cal

Makakuha ng abot-kayang regular na pangangalaga mula sa Medi-Cal

Makipag-ugnayan sa Aming Pangkat sa Pagpapatala »
Routine Care Landing Page Image - Spanish Tagalog

Suporta para sa Pananatiling Ligtas at Malusog

Bakit Dapat Kang Makipagkita sa Iyong Provider ng Pangunahing Pangangalaga* (Primary Care Provider, PCP)

 • Ang iyong PCP ang iyong partner na tutulong sa iyo na gumawa ng mga pasyang nakakabuti sa kalusugan. Kinikilala ka niya at kung ano ang karaniwang kalagayan ng iyong kalusugan.
 • Puwede mong tanungin ang iyong PCP ng anumang tanong tungkol sa iyong kalusugan.
 • Maaari kang humingi ng tulong sa parehong mga panandaliang isyu sa kalusugan at panghabang-buhay na kundisyon ng kalusugan, tulad ng diabetes at sakit sa puso.
 • Tumutulong ang iyong PCP sa lahat ng iyong pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan, tulad ng paghiling sa iyo na magpatingin sa mga espesyal na doktor kapag kailangan mo nito.
 • Makakatulong ang mga regular na pagbisita sa iyong PCP upang mabawasan ang mga pagpunta sa emergency room at pamamalagi sa ospital.
 • * Makakatulong ang mga regular na pagbisita sa iyong PCP upang mabawasan ang mga pagpunta sa emergency room at pamamalagi sa ospital.

Medi-Cal Member Videos
Humingi ng Tulong sa Pag-unawa sa Mga Benepisyo at Serbisyo ng MiyembroManood ng Mga Video »

Mga Pangkalusugang Pagpapatingin, Pagsusuri, at Bakuna

Ang iyong kalusugan at kapakanan ang aming pangunahing prayoridad sa San Francisco Health Plan.
Nasa ibaba ang ilan sa mga pangkalusugang pagpapatingin at pagsusuri na sinasaklaw ng SFHP upang masuportahan ang iyong kalusugan.

  Sa Anumang Edad
 • Tanungin ang iyong PCP kung anong mga pagsusuri at bakuna ang naaangkop para sa iyo
 • Mga pagsusuri sa paningin at pandinig
 • Anumang bakuna na maaaring kailangan mo
 • Pagsusuri para sa HIV, Hepatitis C, at iba pang nakakahawang sakit

  18-45 taong gulang
 • Simula sa edad na 21, screening para sa cervical cancer na may mga pap at HPV (Human Papillomavirus) test kada tatlo hanggang limang taon para sa mga taong may cervix
 • Bakuna laban sa HPV hanggang edad 26 at kung ikaw ay hindi aktibo sa pakikipagtalik
 • Mga pagsusuri para sa chlamydia kada taon kung ikaw ay:
  • Wala pang 25 taong gulang at aktibo sa pakikipagtalik
  • 25 taong gulang at mas matanda na may bago o maraming partner sa pakikipagtalik, o partner sa pakikipagtalik na mayroong impeksyon na naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik (sexually transmitted infection, STI).

  45-70 taong gulang
 • Mga pagsusuri sa cholesterol kada limang taon simula sa edad na 45
 • Pagsusuri para sa colon cancer kada sampung taon simula sa edad na 50
 • Screening para sa breast/chest cancer kada dalawang taon simula sa edad na 50
 • Bakuna laban sa zoster simula sa edad na 50
 • Pagsusuri sa bone density kada dalawang taon simula sa edad na 65

Kausapin ang iyong PCP tungkol sa kung gaano ka kadalas dapat magpa-screen at sa anong edad dapat ihinto ang ilang partikular na screening.

Tingnan Kung Makakakuha Ka ng Mga Benepisyo ng Regular na Pangangalaga ng Medi-Cal

 Makipag-ugnayan sa Amin

Matuto pa tungkol sa iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan at simulan ang iyong aplikasyon sa Medi-Cal ngayong araw.

Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa amin:

 • Telepono: 1(415) 777-9992 o 1(888) 558-5858
 • Fax: 1(415) 547-7820
 • Mga Oras ng Pagtawag: Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:30pm

 Bisitahin ang Aming Service Center

Nagbibigay ang Service Center ng SFHP ng mga may pinakamataas na kalidad na serbisyo sa pagpapatala para sa iyo at sa pamilya mo. Ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya upang matugunan ang mga pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan ng mga San Franciscan sa panahon ng pandemyang COVID-19. Nag-aalok kami ng personal na suporta at suporta sa telepono.

Nag-aalok ang aming Pangkat sa Pagpapatala ng tulong sa impormasyon at aplikasyon sa Medi-Cal.

Available ang mga personal na appointment tuwing:
Martes at Huwebes 8:30am – 5:00pm
Miyerkules 8:30am – 4:00pm (magsasara ng 3:00pm tuwing ika-3 Miyerkules ng buwan)

Available ang mga appointment sa telepono tuwing:
Lunes hanggang Biyernes 8:30am – 5:00pm
Sabado 8:30am – 12:00pm

Ikalulugod ng aming pangkat na matulungan ka sa mga pangangailangan sa saklaw sa kalusugan na pinakaangkop para sa iyo!

Upang mag-set up ng personal na appointment o appointment sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa 1(415) 777-9992 o 1(888) 558-5858.

Bisitahin ang aming Service Center page para sa higit pang impormasyon.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.