Điều khoản và Điều kiện

Ngày Hiệu lực: Ngày 11 tháng 3 năm 2019

Sau đây là những điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận pháp lý giữa quý vị và San Francisco Health Plan (“Điều khoản và Điều kiện”), liên quan đến việc sử dụng trang web của San Francisco Health Plan tại sfhp.wpengine.com (“Trang web”). Theo những mục đích của Điều khoản và Điều kiện này, các cụm từ như “chúng tôi” và “của chúng tôi” là San Francisco Health Plan và các chi nhánh của SFHP.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, QUÝ VỊ CHO BIẾT QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

1. Quyền riêng tư
Tất cả thông tin được thu thập từ quý vị liên quan đến việc quý vị sử dụng Trang web này chịu sự điều chỉnh của những điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư, được kết hợp vào Điều khoản và Điều kiện theo tài liệu tham khảo này. Nhấp vào đây để đọc Chính sách Quyền riêng tư có thể áp dụng cho Điều khoản và Điều kiện.

2. Các Quy định Cấm Chung
Quý vị đồng ý không làm bất cứ điều gì sau đây trong khi sử dụng Trang web hoặc nội dung được đăng trên Trang web:

(a) Gửi tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối, nhục mạ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc báng bổ hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể tạo ra hoặc khuyến khích những hành động được coi là phạm tội hoặc tăng trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật;

(b) Gửi email khi không được yêu cầu, thư quảng cáo, “thư rác”, quảng bá hoặc quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ hoặc thư dây chuyền;

(c) Cố gắng tắt hoặc can thiệp vào chức năng thích hợp của Trang web hoặc hệ thống máy vi tính của chúng tôi;

(d) Tải lên các tập tin chứa vi rút, ngựa Trojan, sâu, bom hẹn giờ, chương trình tự động hủy bỏ đề mục, tập tin hỏng hoặc bất kỳ phần mềm hay chương trình tương tự nào khác có thể phá hoại hoạt động của Trang web hoặc hệ thống máy vi tính của chúng tôi;

(e) Có hành động áp đặt hoặc có thể áp đặt chúng tôi phải tải một lượng lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên các hệ thống máy vi tính của chúng tôi;

(f) Có hành động né tránh bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để phòng ngừa hoặc hạn chế quyền truy cập Trang web;

(g) Mạo danh hoặc xuyên tạc mối quan hệ của quý vị với bất kỳ người hoặc cơ quan nào; hoặc

(h) Sử dụng Trang web cho bất cứ mục đích nào vi phạm luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

3. Không Tư vấn Y tế hoặc Pháp lý
Thông tin trên Trang web này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin chung.

Không có điều gì được hàm chứa, biểu hiện hoặc ám chỉ trên Trang web là nhằm mục đích hay sẽ được hiểu là tư vấn y tế. Nên giải quyết những thắc mắc cá nhân về những vấn đề y tế với chuyên viên chăm sóc sức khỏe thích hợp. Quý vị không nên bỏ qua tư vấn y tế hoặc trì hoãn tìm tư vấn y tế vì thông tin quý vị đọc được trên Trang web.

Không có điều gì được được hàm chứa, biểu hiện hoặc ám chỉ trên Trang web là nhằm mục đích hay sẽ được hiểu là tư vấn, hướng dẫn hoặc diễn giải pháp lý. Mối quan hệ luật sư-khách hàng không được thiết lập giữa San Francisco Health Plan và quý vị bằng việc quý vị sử dụng Trang web này. Nếu có thắc mắc về bất kỳ luật, đạo luật, quy định, yêu cầu rõ ràng hoặc hiểu ngầm nào được tham chiếu trên Trang web, quý vị nên liên lạc với nhà tư vấn pháp lý riêng của mình.

4. Quyền sở hữu Trí tuệ
“San Francisco Health Plan” và “SFHP” là thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của San Francisco Health Plan. Trang web và mọi nội dung có sẵn trên Trang web đều thuộc sở hữu và có bản quyền bởi hoặc được cấp phép cho San Francisco Health Plan hoặc các bên khác đã đăng ký bản quyền trừ khi có quy định khác. Quý vị không có quyền hoặc bất kỳ quyền lợi sở hữu nào khác liên quan đến bất kỳ nội dung nào được tải xuố́ng từ Trang web. San Francisco Health Plan cấp cho quý vị quyền không độc quyền, có giới hạn, có thể thu hồi và không thể chuyển nhượng để truy cập, xem và lưu bản sao các trang của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng quý vị. Trừ khi có quy định khác, quý vị không được sửa đổi, sao chép, biên dịch, công bố, phát sóng, chuyển giao, phân phối, thực hiện, trưng bày, bán, sao chép phái sinh, cấp phép hoặc nhượng quyền, chỉ định hoặc chuyển giao giấy phép hay bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Trừ khi được ủy quyền cụ thể bằng văn bản của San Francisco Health Plan, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng Trang web hoặc các tài liệu trên Trang web cho mục đích thương mại.

5. Phản hồi
Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận phản hồi và đề xuất của quý vị về cách cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như Trang web. Bằng cách gửi bất kỳ đề xuất, thông tin, ý tưởng, tài liệu hoặc nội dung nào khác (gọi chung là “Phản hồi”) cho chúng tôi, quý vị tự cấp cho San Francisco Health Plan, các chi nhánh, những người kế nhiệm và được chỉ định của SFHP quyền tiền bản quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền cũng như cho phép sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chỉnh sửa, công bố, biên dịch, sao chép phái sinh, phân phối, tái phân phối, chuyển giao, thực hiện và công bố toàn bộ hoặc một phần Phản hồi này cho toàn thế giới và/hoặc đưa vào những công trình khác dưới bất kỳ hình thức nào, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ nào hiện nay đã biết hoặc được phát triển sau này với đầy đủ mọi quyền hạn có thể tồn tại trong Phản hồi này. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật và đề xuất nào nằm trong bất kỳ phương tiện liên lạc nào mà quý vị gửi đến Trang web vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc tạo và tiếp thị các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng thông tin đó.

6. Thông tin của SFHP – Nhận thông tin/ Từ chối
Nếu quý vị gửi địa chỉ email để nhận thư từ trao đổi từ trang web và/hoặc thông tin của chúng tôi hoặc của các bên thứ ba liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin/tài liệu về y tế hoặc giáo dục của SFHP, quý vị sẽ có cơ hội chấp thuận bằng cách đánh dấu vào hộp trên màn hình để “nhận thông tin”. Nhớ đánh dấu vào hộp đó để nhận thông tin này. Nếu không còn muốn nhận thư từ trao đổi trong tương lai, quý vị có thể yêu cầu ngừng gửi email trong tương lai bất kỳ lúc nào. Tất cả các email đều sẽ có thông tin hướng dẫn cách “từ chối” nhận các email trong tương lai.

7. Sử dụng Email
Vui lòng lưu ý rằng mọi thông tin mà quý vị chia sẻ với chúng tôi qua email đều không phải là quy trình truyền tải thông tin bảo mật và có thể bị chặn bởi các bên thứ ba không được phép. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ mọi thông tin cá nhân mà quý vị chia sẻ với chúng tôi, nhưng thông tin được truyền tải qua internet nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật cho thông tin đó. Nếu nội dung trao đổi có chứa thông tin nhạy cảm, quý vị có thể phải gửi nội dung trao đổi đó qua bưu điện hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1(415)547-7800.

8. Từ chối Bảo đảm
Thông tin trên trang web được cung cấp “nguyên trạng”. Mọi sự bảo đảm rõ ràng, ám chỉ và theo luật định, kể cả không có giới hạn, các bảo đảm về khả năng thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm, đều được miễn rõ ràng theo mức độ đầy đủ nhất mà pháp luật cho phép. Chúng tôi không tuyên bố hoặc bảo đảm cho quý vị về mức độ hoặc chất lượng các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không bảo đảm về tính bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất của trang web cũng như độ chính xác của thông tin trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả tai hại nào do việc tải xuống hoặc truy cập bất kỳ thông tin hay tài liệu nào qua trang web, kể cả không có giới hạn, thiệt hại gây ra do vi rút hoặc những tính chất tàn phá tương tự. Quý vị tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web. Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web sẽ đáp ứng các yêu cầu của quý vị hoặc những hoạt động của trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

9. Giới hạn Nghĩa vụ pháp lý
Theo mức độ cho phép tối đa của pháp luật, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiệt hại, mất lợi nhuận hoặc mất dữ liệu đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hệ quả, bất kể có thể lường trước những thiệt hại đó hay không) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc quý vị sử dụng trang web. Giới hạn này áp dụng bất kể các thiệt hại có phát sinh do vi phạm hợp đồng, sai phạm hay vi phạm bất kỳ lý thuyết pháp lý hoặc thủ tục tố tụng nào khác hay không.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho những hành động hoặc thiếu sót của người bán hàng bên ngoài hoặc người cung cấp thông tin hay cho hiệu suất (hoặc vấn đề không liên quan đến hiệu suất) bên trong các mạng lưới bên ngoài hoặc các điểm liên kết giữa trang web này với những mạng lưới khác và/hoặc các trang web do các bên thứ ba điều hành.

10. Các liên kết Đến/Từ các Trang web Bên Thứ ba
Trang web này có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc quyền kiểm soát của San Francisco Health Plan hoặc San Francisco Department of Public Health (“Trang web Bên Thứ ba”). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các Trang web Bên Thứ ba, chất lượng hoặc tính chính xác của thông tin được trình bày trên các Trang web Bên Thứ ba hay về bất kỳ loại vi rút hoặc yếu tố gây hại nào khác gặp phải khi bấm vào liên kết đến các Trang web Bên Thứ ba. Ngoài ra, việc cung cấp liên kết đến các Trang web Bên Thứ ba không nên được hiểu là chúng tôi chấp thuận hoặc công nhận những tổ chức tài trợ cho các trang web đó hay sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web Bên Thứ ba có thể chứa những liên kết tới Trang web. Chúng tôi có quyền tắt bất kỳ liên kết không được phép nào đến Trang web này hoặc việc tạo khung của bất kỳ nội dung nào từ Trang web trên các Trang web Bên Thứ ba.

11. Điều tra
Chúng tôi có quyền điều tra những trường hợp nghi ngờ vi phạm Điều khoản và Điều kiện. Nếu nhận thấy những trường hợp có thể là vi phạm, chúng tôi có thể tiến hành điều tra, bao gồm thu thập thông tin từ quý vị hoặc bất kỳ người dùng nào liên quan và bên khiếu nại, nếu có cũng như kiểm tra tài liệu khác. Chúng tôi có thể hoãn thi hành những điều khoản dịch vụ của mình hoặc có thể xóa vĩnh viễn tài liệu liên quan khỏi các máy chủ, cảnh cáo quý vị hoặc đình chỉ hay kết thúc quyền tiếp cận của quý vị với các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xác định hành động cần thực thi để xử lý vi phạm tùy từng trường hợp và theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp lý trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ vi phạm pháp luật.

12. Bồi thường
Quý vị đồng ý bồi thường cho chúng tôi vì những hành động và thiếu sót của quý vị. Quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và miễn trách nhiệm cho chúng tôi và các viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, đại lý và đại diện đối với bất kỳ và tất cả các yêu cầu, mất mát, nghĩa vụ pháp lý, thiệt hại và/hoặc chi phí của bên thứ ba (bao gồm các chi phí và phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc quý vị truy cập hoặc sử dụng Trang web, việc quý vị vi phạm Điều khoản và Điều kiện, cũng như quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người hoặc cơ quan nào.

13. Luật Chi phối
Điều khoản và Điều kiện sẽ được hiểu theo và chi phối bởi luật của United States, Tiểu bang California, Thành phố và Hạt San Francisco, mà không tham chiếu luật của họ về những mâu thuẫn của luật pháp. Quý vị đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc truy tố nào liên quan đến Trang web này phải được đưa ra tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền phán xét tại San Francisco, California và bằng phương tiện này, quý vị đồng ý rõ ràng và không thay đổi với sự phán xét và địa điểm diễn ra các phiên tòa đó.

14. Không Miễn trừ; Tính hiệu lực
Sự miễn trừ bất cứ vi phạm nào đối với bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản và Điều kiện sẽ không được coi là miễn trừ sự lặp lại hành vi vi phạm đó hoặc dưới bất kỳ hình thức nào ảnh hưởng đến mọi điều khoản hoặc điều kiện khác. Trong trường hợp bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị rút lại không thể thi hành, thì hiệu lực hoặc khả năng thi hành những nội dung còn lại không bị ảnh hưởng và sẽ được thay thế bằng nội dung có thể thi hành giống nhất với mục đích của nội dung không thể thi hành.

15. Các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện
Chúng tôi có quyền, theo quyết định của mình, sửa đổi Điều khoản và Điều kiện, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nếu sửa đổi Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ đăng những sửa đổi đó lên Trang web. Quý vị có trách nhiệm phải kiểm tra mọi thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng Trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web sau mọi thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện, quý vị cho biết rằng quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi. Nếu không thể chấp nhận Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi, quý vị chỉ cần ngừng sử dụng Trang web này.

16. Thắc mắc; Nhận xét
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc nhận xét nào liên quan đến Trang web hoặc Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thư:

San Francisco Health Plan
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Hoặc qua email.

×

Chính sách về Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công cụ khác để trang web của mình dễ sử dụng hơn.