Mga Mapagkukunan ng COVID-19


Kasalukuyang
Update

Matuto Pa »


Pangkalahatang
Impormasyon

Matuto Pa »


Pagsusuri at
Paggamot

Matuto Pa »

Ang lahat ng miyembro ng SFHP ay maaaring gumawa ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang primary care provider (PCP).

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa bakuna at iyong kalusugan, mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung gusto mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

Ang San Francisco Opsyon ng #1 para sa Medi-Cal!

Itinatag noong 1994 ng San Francisco Board of Supervisors, ang San Francisco Health Plan (SFHP) ay isang premyadong plano sa pinapamahalaang pangangalagang pangkalusugan na may misyong mapabuti ang mga resulta sa kalusugan ng iba’t ibang komunidad sa San Francisco sa pamamagitan ng matatagumpay na pakikipagtulungan.

Ang SFHP ay pinipili ng walo sa bawat sampung nagpapatala sa pinapamahalaang pangangalaga ng San Francisco Medi-Cal at ang aming mahigit 145,000 miyembro ay may access sa lahat ng iba’t ibang medikal na serbisyo kabilang ang pangangalagang pang-iwas sa sakit, pangangalagang may espesyalisasyon, pagpapaospital, mga inireresetang gamot, at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng mga programang Medi-Cal at Healthy Workers HMO.

Magbasa Pa »

Pagiging Kwalipikado at Pagpapatala

Upang makasali sa San Francisco Health Plan, dapat ay kwalipikado at nakatala ka sa isa sa aming mga programa sa saklaw pangkalusugan at bukod pa rito, nakatira ka sa San Francisco. Ang bawat programa ay may mga sarili nitong alituntunin sa pagiging kwalipikado. Ang programa kung saan ka maaaring maging kwalipikado ay depende sa kita ng sambahayan, laki ng pamilya, at edad.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo hangga’t medikal na kinakailangan ang mga ito. Medikal na kinakailangan ang pangangalaga kung makatuwiran at kinakailangan ito upang maprotektahan ang buhay, makaiwas ka sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman o kapansanan, o mabawasan ang pananakit mula sa na-diagnose na sakit, karamdaman, o pinsala.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

Para sa Mga Miyembro

Bilang miyembro ng San Francisco Health Plan, may kapanatagan kang malaman na malusog at masaya ang iyong pamilya. Nag-aalok kami ng dalawang natatanging programa sa saklaw sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kumpletong medikal na pangangalaga, pangangalaga sa ngipin, at pangangalaga sa paningin sa napakababang halaga.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

For Providers

SFHP is committed to working with Providers to provide you with resources and tools. Whether you want to check members’ eligibility, access our formulary, or download clinical guidelines, we make it easy for our Providers to obtain information.  Learn more »

Helpful Links

Tanggapin ang Pangangalagang Kailangan Ninyo

Matutunan kung kailan kukuha ng pangangalaga, kanino makikipag-ugnayan, at ang mga karaniwang oras ng paghihintay para sa mga appointment. Matuto Pa »

Maaaring Magdulot ng Pagbabago ang Paghingi ng Tulong

Para sa lahat ang pangangalaga sa kalusugan ng pag-uugali at pag-iisip. Ang pakikipag-usap sa isang tao ang unang hakbang para makuha ang tulong na kailangan mo. Matuto Pa »

Looking for a Career at SFHP?

We are a group of highly ambitious individuals who work together to support and inspire each other in our mission to provide affordable health care to the residents of San Francisco. Read more »

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.