Mga Mapagkukunan ng COVID-19

Ang lahat ng miyembro ng SFHP ay maaaring mag-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa 1(415) 615-4519 tuwing weekday mula 8:30am – 5:00pm

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 sa San Francisco, mag-click dito.

Ang bakuna sa bahay ay isang opsyon kung mahirap para sa iyo na makarating sa lugar ng bakuna. Magtanong kung interesado.

Kung mayroon kang anumang tanong tungkol sa bakuna at iyong kalusugan, mangyaring makipag-usap sa iyong provider ng pangunahing pangangalaga (PCP). Ang iyong PCP ay ang doktor, nurse practitioner, o assistant ng doktor na nangangasiwa sa iyong pangangalagang pangkalusugan.

Kung gusto mo ng tulong sa paghahanap ng numero ng telepono ng iyong provider ng pangunahing pangangalaga, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer ng SFHP sa 1(415) 547-7800 tuwing weekday mula 8:30am – 5:30pm.

Ang San Francisco Opsyon ng #1 para sa Medi-Cal!

Itinatag noong 1994 ng San Francisco Board of Supervisors, ang San Francisco Health Plan (SFHP) ay isang premyadong plano sa pinapamahalaang pangangalagang pangkalusugan na may misyong mapabuti ang mga resulta sa kalusugan ng iba’t ibang komunidad sa San Francisco sa pamamagitan ng matatagumpay na pakikipagtulungan.

Ang SFHP ay pinipili ng walo sa bawat sampung nagpapatala sa pinapamahalaang pangangalaga ng San Francisco Medi-Cal at ang aming mahigit 145,000 miyembro ay may access sa lahat ng iba’t ibang medikal na serbisyo kabilang ang pangangalagang pang-iwas sa sakit, pangangalagang may espesyalisasyon, pagpapaospital, mga inireresetang gamot, at mga serbisyo sa pagpaplano ng pamilya sa pamamagitan ng mga programang Medi-Cal at Healthy Workers HMO.

Magbasa Pa »

Pagiging Kwalipikado at Pagpapatala

Upang makasali sa San Francisco Health Plan, dapat ay kwalipikado at nakatala ka sa isa sa aming mga programa sa saklaw pangkalusugan at bukod pa rito, nakatira ka sa San Francisco. Ang bawat programa ay may mga sarili nitong alituntunin sa pagiging kwalipikado. Ang programa kung saan ka maaaring maging kwalipikado ay depende sa kita ng sambahayan, laki ng pamilya, at edad.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

Mga Benepisyo at Saklaw na Serbisyo

Libre ang iyong mga saklaw na serbisyo hangga’t medikal na kinakailangan ang mga ito. Medikal na kinakailangan ang pangangalaga kung makatuwiran at kinakailangan ito upang maprotektahan ang buhay, makaiwas ka sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman o kapansanan, o mabawasan ang pananakit mula sa na-diagnose na sakit, karamdaman, o pinsala.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

Para sa Mga Miyembro

Bilang miyembro ng San Francisco Health Plan, may kapanatagan kang malaman na malusog at masaya ang iyong pamilya. Nag-aalok kami ng dalawang natatanging programa sa saklaw sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng kumpletong medikal na pangangalaga, pangangalaga sa ngipin, at pangangalaga sa paningin sa napakababang halaga.  Matuto pa »

Mga Kapaki-pakinabang na Link

For Providers

SFHP is committed to working with Providers to provide you with resources and tools. Whether you want to check members’ eligibility, access our formulary, or download clinical guidelines, we make it easy for our Providers to obtain information.  Learn more »

Helpful Links

Portal ng Miyembro – Palitan ang Iyong PCP

I-access ang iyong impormasyon sa kalusugan anumang oras mula sa kahit saan na may access ka sa internet gamit ang SFHP HealthLink, ang aming Portal ng Miyembro ng Medi-Cal. Magbasa pa »

Mga Benepisyo ng Medi-Cal at ang daan sa hinaharap

Makakuha ng pangangalagang kailangan mo para sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan. Magbasa pa »

Looking for a Career at SFHP?

We are a group of highly ambitious individuals who work together to support and inspire each other in our mission to provide affordable health care to the residents of San Francisco. Read more »

Mag-sign up upang makakuha ng impormasyon ng miyembro mula sa SFHP

Mahalaga ka sa amin at gusto naming ibigay sa iyo ang pinakabagong impormasyon.

*Dapat ay mahigit 14 taong gulang upang magparehistro para sa aming programa sa pakikipag-ugnayan.

*Kung gusto mong palitan ang iyong email o anumang impormasyong nakatala, mangyaring tumawag sa Serbisyo sa Customer. Telepono: 1(800) 288-5555 o 1(415) 547-7800 | TTY 1(888) 883-7347 | Mga Oras ng Telepono: Lunes – Biyernes, 8:30am – 5:30pm

Maaaring kasama sa mga mensahe mula sa San Francisco Health Plan ang impormasyon tungkol sa:
  • Mga newsletter para sa miyembro ng Your Health Matters
  • Mga bago o na-update na benepisyo at serbisyo
  • Paano mas mahusay na ma-access ang iyong mga serbisyo
  • Mga tip pinapamahalaang pangangalaga upang masulit mo ang iyong pangangalagang pangkalusugan
  • Impormasyon sa kalusugan at wellness