Tungkol sa Amin

#1 Pinipili ng San Francisco para sa Medi-Cal!

Itinatag noong 1994 ng Lupon ng Mga Superbisor ng San Francisco, ang  San Francisco Health Plan (SFHP) ay isang premyadong planong pangkalusugan para sa pinamamahalaang pangangalaga na may misyong pahusayin ang mga resulta sa kalusugan ng iba’t ibang komunidad sa San Francisco sa pamamagitan ng mga matagumpay na pagtutulungan.

Binuo kami ng Lungsod at County ng San Francisco nang may isang layunin: magbigay ng de-kalidad na medikal na pangangalaga sa posibleng pinakamalaking bilang ng mga residente ng San Francisco na may mababang kita, habang sinusuportahan ang mga nagmamalasakit sa publiko at sa komunidad na doktor, klinika, at ospital ng San Francisco.

Ang SFHP ay pinipili ng walo sa bawat sampung nagpatala sa pinamamahalaang pangangalaga ng San Francisco Medi-Cal at mayroong access ang aming mahigit sa 145,000 miyembro sa kumpletong spectrum ng mga medikal na serbisyo kabilang ang pangangalagang pang-iwas sa sakit, pangangalagang may espesyalisasyon, pagkakaospital, mga inireresetang gamot, at mga serbisyo ng pagpaplano sa pamilya sa pamamagitan ng Medi-Cal at Healthy Workers HMO. Nagbibigay din kami ng mga third-party na pang-administratibong serbisyo sa mga programa ng Healthy San Francisco at City Option, na nagbibigay ng access sa pangangalagang pangkalusugan sa mahigit sa 13,000 hindi nakasegurong nasa hustong gulang, gayundin ng premium na tulong at mga account sa medikal na reimbursement para sa mahigit sa 345,000 empleyado ng San Francisco.

Isa kaming pampublikong not-for-profit na Akreditado ng NCQA na Medicaid HMO Health Plan na naninindigan sa pangkalahatang saklaw. Sa pamamagitan ng mga matagal nang pakikipagtulungan sa San Francisco Health Network, sa Department of Public Health, San Francisco Community Clinic Consortium, mga lokal na provider sa komunidad, at iba pang organisasyon sa komunidad, tumutulong kami sa pagtiyak na may access sa de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan ang mga San Franciscan na may mababang kita..

Ang Aming Misyon
Ang misyon ng San Francisco Health Plan ay pagandahin ang mga resulta sa kalusugan ng iba’t ibang komunidad sa San Francisco sa pamamagitan ng mga matagumpay na pagtutulungan.

Mga Gabay na Prinsipyo ng San Francisco Health Plan

  • Bigyan ng kaalaman, inspirasyon at suporta ang aming Mga Miyembro patungo sa malusog na pamumuhay
  • Magpanatili ng mga matatag na ugnayan para sa pagtutulungan sa pagitan ng aming mga miyembro, organisasyon sa komunidad at provider ng pangangalagang pangkalusugan sa buong lungsod.
  • Kilalanin ang pagkakaiba-iba ng kultura at wika ng mga San Franciscan
  • Manguna sa inobasyon, kung saan patuloy na gumagawa ng mga bagong paraan upang mas maging naa-access at abot-kaya ang pangangalagang pangkalusugan
  • Gumawa ng isang lugar na may pagpapahalaga sa pangkat batay sa respeto na sumusuporta sa personal at propesyonal na integridad at humihikayat sa pag-unlad ng empleyado