Mga Komite

Nangangasiwang Lupon

Ang aming Nangangasiwang Lupon ay binubuo ng mga doktor, miyembro, at kinatawan mula sa mga ospitakl at klinika, na karamihan ay itinalaga ng Lupon ng Mga Superbisor ng SF. Ang Nangangasiwang Lupon ang nagpapasya sa mga pangunahing patakaran at nangangasiwa sa pamamahala ng San Francisco Health Plan.

Nagpupulong ang Nangangasiwang Lupon ng San Francisco Health Plan mula 12:00pm hanggang 2:00pm sa mga sumusunod na petsa:

 • Enero 17, 2024
 • Marso 27, 2024
 • Mayo 15, 2024
 • Hunyo 26, 2024
 • Setyembre 11, 2024
 • Nobyembre 13, 2024

Isinasagawa ang mga pulong sa aming mga pang-administratibong tanggapan:

San Francisco Health Plan
50 Beale Street, 12th Floor
P.O. Box 194247
San Francisco, CA 94119

Available para masuri ang agenda at mga naka-print na materyal tungkol sa pulong sa parehong lugar bukod pa sa nasa website ng San Francisco Health Plan.

Mga Miyembro ng Nangangasiwang Lupon:
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO, NEMS
 • Greg Wagner, Chief Operations Officer, DPH
 • Jian Zhang, DNP, MS, FNP-BC, CEO, Chinese Hospital
 • Roland Pickens, Interim CEO/Director, DPH (Vice-Chair on the Board)
 • Steven Fugaro, MD, MD2 (Board Chair)
 • Joseph Woo, MD, Chinese Community Health Care Association
 • Deneen Hadley, Chief Contracting Officer, UCSF Health & VP, Health Plan Strategy
 • Johanna Liu, MBA, President & CEO, SFCCC
 • Norlissa Cooper, PhD, MS, RN: ZSFGH and Trauma Center
 • Adina Safer, MBA: Department of Public Health
Mga Pulong ng Nangangasiwang Lupon

Komite sa Pananalapi

Ang Komite sa Pananalapi ng San Francisco Health Plan ay binubuo ng limang miyembro ng Nangangasiwang Lupon ng San Francisco Health Plan. Nagbibigay ng direksyon ang Komite sa Pananalapi sa Chief Executive Officer at Chief Financial Officer sa malawak na magkakaibang isyu sa pananalapi at badyet. Sinusubaybayan ng Komite sa Pananalapi ang mga pinansyal na pagpapatakbo ng planong pangkalusugan, kita sa pamumuhunan, mga antas ng reserba, taunang pag-audit sa pananalapi at pangkalahatang pinansyal na kahusayan. May tungkulin itong suriin at aprubahan ang taunang badyet ng planong pangkalusugan na irerekomenda sa buong Nangangasiwang Lupon. Karaniwan nagpupulong ang Komite sa Pananalapi isang oras bago ang pulong ng buong Nangangasiwang Lupon.

Mga Miyembro ng Komite sa Pananalapi:
 • Eddie Chan, PharmD, President & CEO of North East Medical Services
 • Greg Wagner, CFO, San Francisco Department of Public Health
 • Steven Fugaro, MD, Medical Society Chair
 • Emily Webb, MPH – Director of Community Health Programs, California Pacific Medical Center
Mga Pulong ng Komite sa Pananalapi
Agenda Minutes
May 2024
March 2024
January 2024
November 2024
September 2023
June 2023
May 2023
March 2023
January 2023
November 2022
September 2022
June 2022
March 2022
January 2022
November 2021
September 2021
June 2021
May 2021
April 2021
March 2021
January 2021
November 2020
September 2020
June 2020 June 2020
May 2020 May 6, 2020
March 2020 March 2020
November 2019 November 2019
September 2019 September 2019
June 2019 June 2019
May 1, 2019 May 2019
March 2019 March 2019
January 2019 January 2019

Matapos ma-post ang agenda, ang anumang dokumentong ipinamahagi sa karamihan ng mga Miyembro ng Lupon hinggil sa anumang usapin sa agenda para sa bukas na sesyon ay magiging available para sa pagsusuri ng publiko sa mga regular na oras ng trabaho, Lunes hanggang Biyernes, 8:00am hanggang 5:00pm.

Hinihikayat ka naming gamitin ang website ng SFHP upang ma-access ang mga materyal para sa pulong ng Nangangasiwang Lupon at Komite sa Pananalapi. Maaaring hilingin ng mga miyembro ng publiko na maipadala sa kanila sa pamamagitan ng koreo ang kopya ng agenda at mga materyal ng lupon, na may singil na katumbas ng halaga ng pagpapadala sa koreo at paghahanda. Kung gusto mong maipadala sa iyo sa pamamagitan ng koreo ang agenda at mga materyal ng Nangangasiwang Lupon, mangyaring makipag-ugnayan sa Valerie Huggins sa 1(415) 615-4235 o sa pamamagitan ng email.

Maa-access ng mga taong may mga kapansanan ang mga pulong. Para sa mga indibidwal na maaaring nangangailangan ng anumang tulong (mga alternatibong format — ibig sabihin, malalaking print, audio, pagsasalin ng mga materyal sa pulong, pagbibigay-kahulugan, atbp.) upang makalahok sa pulong na ito at nais humiling ng alternatibong format para sa agenda, abiso sa pulong, at meeting packet, maaari silang makipag-ugnayan sa Valerie Huggins sa 1(415) 615-4235 o sa pamamagitan ng email.

Kung aabisuhan kami nang kahit isang linggo bago ang pulong, makakagawa kami ng mga makatuwirang pag-aayos upang matiyak ang accessibility sa mga pulong at mga kaugnay na materyal.

Para sa mga Abiso sa Publiko mula sa Lungsod at County ng San Francisco, mangyaring mag-click dito upang ma-access ang City’s Public Notice Directory.

×

Patakaran sa Cookies

Gumagamit kami ng cookies at iba pang tool upang gawing mas madaling gamitin ang aming website.